Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Emergències mèdiques en l'entorn rural: muntanya, aigua i aire

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Eduard Morella Alaix

 • Col·laboradors

  • Àlex Vidaller

  • Antonio Valero

  • Juanma Flores

  • Dèlia Colomé Nicolau

  • Ramses Martí Biosca

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG3. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG4. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant el seu aspecte físic, psicològic i social, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i secret professional.
 • CG6. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG7. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys.
 • CG9. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspecte científic- tècnics i de qualitat.

Específiques:

 • CE1. Comunicar efectivament i de manera empàtica en els diferents entorns d'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE2. Demostrar l'habilitat per a liderar i treballar en equip en l'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE3. Aplicar mecanismes per a garantir la seguretat del pacient i la qualitat en l'atenció d'emergències extrahospitalàries.
 • CE4. Actuar tenint en compte els principis ètics i la legislació vigent en matèria de competències infermeres en l'àmbit extrahospitalari.
 • CE5. Atendre la persona usuària sense discriminació per raons de sexe, edat, classe, diversitat funcional, procedència o qualsevol altra condició.
 • CE8. Aplicar els principis de la pràctica basada en l'evidència en la presa de decisions.
 • CE10. Atendre les necessitats de la persona de manera integral en l'àmbit de l'emergència extrahospitalària.
 • CE12. Adaptar els diferents procediments i protocols d'atenció en funció de l'entorn extrahospitalari.
 • CE13. Actuar considerant els riscos propis de l'entorn extrahospitalari.
 • CE14. Col·laborar dins d'un equip multidisciplinari en l'atenció de les emergències extrahospitalàries en entorns urbà/rural, natural, d'alt risc o en entorns hostils.
 • CE18. Realitzar les cures d'infermeria amb destresa i habilitat en situacions d'emergència.
 • CE19. Escollir entre els diferents materials de cura, de mobilització i immobilització més adients a cada situació d'emergència.

Transversals:

 • CT2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CT4. Coneixements generals bàsics de l'àrea d'estudi.
 • CT9. Capacitat d'aprenentatge.
 • CT11. Capacitat de crítica i autocrítica.
 • CT12. Capacitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CT14. Resolució de problemes.
 • CT15. Presa de decisions.
 • CT16. Treball en equip.
 • CT17. Habilitats interpersonals.
 • CT18. Lideratge.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. És capaç d'identificar les particularitats de l'entorn en el que es troba i actuar-hi en conseqüència.
 • RA2. Coneix les diferents patologies susceptibles de generar una emergència extrahospitalària en l'entorn de muntanya, medi aquàtic i aeri.. 
 • RA3. Coneix el material específic de rescat en els diferents entorns.
 • RA4. Coneix i aplica els procediments d'intervenció en cas d'emergències en l'entorn de muntanya, medi aquàtic i/o aeri.
 • RA5. Demostra habilitat per al rescat de la persona atrapada.
 • RA6. És capaç d'actuar en un equip multidisciplinari d'acord amb les competències de cada col·lectiu.
 • RA7. Participa de l'assegurament d'un entorn segur.
 • RA8. Identifica i actua d'acord amb els riscos inherents de l'entorn accidentat sense posar en perill la seva integritat i la de l'equip.
 • RA9. Identifica les situacions de l'entorn natural (condicions meteorològiques, orografia, estat del mar, estat de la neu, etc) que poden condicionar la tasca de rescat.
 • RA10. Demostra capacitat per aplicar mesures d'estabilització de la persona usuària durant el transport fins al centre d'atenció. 

Continguts

- Introducció a l'abordatge de les emergències extrahospitalària de muntanya (estival - hivernal):

 • Patologies específiques en l'àmbit muntanya.
 • Gestió de riscos en l'àmbit muntanya.
 • Tècniques de mobilització i immobilització avançades en el pacient mèdic i traumàtic en entorn hostil
 • Aproximació al material de mobilitzacions i immobilitzacions específics per entorns hostils
 • Rescat i assistència a la víctima atrapada
  • Rescat vertical

- Introducció a l'abordatge de les emergències extrahospitalària en el medi aquàtic

 • Emergències al medi aquàtic
  • Emergències en alta mar
 • Patologies específiques del medi aquàtic
 • Gestió de riscos al medi aquàtic
 • Introducció al rescat aquàtic
  • Assistència a l'accident disbàric
  • Assistència al pacient amb politraumatisme en el medi aquàtic
  • Rescat aquàtic caní

- Introducció a l'abordatge de les emergències extrahospitalària en el medi aeri

 • Emergències en el medi aeri
 • Patologies vinculades al medi aeri o pròpies del trasllat per medi aeri
 • Tractament de les patologies
 • Transport aeri
 • Operacions HEMS (Helicopter Emergency Medical Service)

Metodologies docents

 • MD1. Sessions de classes expositives.
 • MD2. Activitats presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats per l'equip docent (estudi i treball personal).
 • MD3. Metodologia de simulació.
 • MD4. Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses.
 • MD5. Aprenentatge cooperatiu.
 • MD7. Estudi de casos.
 • MD8. Lectura crítica.