Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Emergències mèdiques especialitzades: pediatria, ginecologia-obstetrícia, psiquiatria i final de vida

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Mariam Alouali Mousskhkhar

 • Col·laboradors:

  • Cristina Cardona Llorente

  • Marta Latorre Miguez

  • Beatriz Madueño Valencia

  • Ivor Urdiales Aranda

  • Alba Feixa Quer

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins dels seu context social i multicultural.
 • CG3. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles.
 • CG4. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant el seu aspecte físic, psicològic i social, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i secret professional.
 • CG6. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG7. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys
 • CG12. Realitzar cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG13. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals. 

Específiques:

 • CE1. Comunicar efectivament i de forma empàtica en els diferents entorns d'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE2. Demostrar l'habilitat per a liderar i treballar en equip en l'atenció de l'emergència extrahospitalària
 • CE3. Aplicar mecanismes per a garantir la seguretat del pacient i la qualitat en l'atenció de l'emergència extrahospitalària
 • CE4. Actuar tenint en compte els principis ètics i la legislació vigent en matèria de competències infermeres en l'àmbit extrahospitalari
 • CE5. Atendre a la persona usuària sense discriminació per raó de sexe, edat, classe, diversitat funcional, procedència o qualsevol altra condició.
 • CE8. Aplicar els principis de la pràctica basada en l'evidència en la presa de decisions
 • CE9. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb les emergències extrahospitalàries
 • CE10. Atendre les necessitats de la persona de forma integral en l'àmbit de l'emergència extrahospitalària
 • CE18. Realitzar les cures d'infermeria amb destresa i habilitat en situacions d'emergència
 • CE19. Escollir entre els diferents materials de cura, de mobilització i immobilització més adients a cada situació d'emergència

Transversals:

 • CT2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
 • CT4. Coneixements generals bàsics de l'àrea d'estudi
 • CT13. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
 • CT15. Presa de decisions
 • CT17. Habilitats interpersonals
 • CT18. Lideratge
 • CT20. Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria
 • CT25. Compromís ètic

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l'anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica i en el pronòstic; en les cures a pacients així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut
 • RA2. Coneix i aplica les mesures de contenció verbal i no verbal davant de les situacions d'emergència amb pacient psiquiàtric.
 • RA3. Descriu el protocol d'actuació davant l'amenaça de suïcidi
 • RA4. Identifica les patologies pediàtriques més prevalents que poden conduir a una situació d'emergència extrahospitalària
 • RA5. Identifica les patologies ginecològiques i/o obstètriques més prevalents que poden conduir a una situació d'emergència extrahospitalària
 • RA6. Descriu el procediment d'actuació davant d'una situació de part extrahospitalari
 • RA7. Identifica situacions de final de vida i adequa l'actuació professiona

Continguts

 • Tema 1: Maneig integral del pacient psiquiàtric

 • Tema 2: Atenció davant del suïcidi

 • Tema 3: Patologia urgent prevalent en el pacient pediàtric a l'àmbit extrahospitalari

 • Tema 4: Urgències ginecològiques- obstètriques

 • Tema 5: Part extrahospitalari

 • Tema 6: Cures al final de la vida

 • Tema 7: Atenció extrahospitalària del pacient pal·liatiu

Metodologies docents

 • A l'assignatura s'implementaran diferents metodologies docents, totes elles basades en l'aprenentatge continu per a l'aprenentatge de les competències requerides per a l'infermera d'emergències i en l'atenció de situacions especials. a partir de l'exposició , a continuació trobareu les que s'utilitzaran segons els objectius proposats en casa sessió.
 • En el moodle l'estudiant tindrà tota la informació relativa al Pla Docent, textos i documents de revisió, activitats o instruments d'avaluació.
 • Les diferents metodologies que s'implementaran a l'assignatura segons els objectius proposats a cada sessió són:
  • MD1 Sessions de classes expositives
  • MD2 Activitats presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats per l'equip docent (estudi i treball personal).
  • MD3 Metodologia de simulació
  • MD4 Mètode demostratiu i / o adquisició de destreses
  • MD5 Aprenentatge cooperatiu
  • MD7 Estudi de casos
  • MD8 Lectura crítica