Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Pràcticum (I)

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Eduard Morella Alaix

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins dels seu context social i multicultural.
 • CG3. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles.
 • CG4. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant el seu aspecte físic, psicològic i social, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i secret professional.
 • CG5. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG6. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat
 • CG7. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys
 • CG8. Conèixer els principis de finançament sanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • CG9. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic-tècnics i de la qualitat.
 • CG10. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i demés personal de les organitzacions assistencials.
 • CG11. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • CG12. Realitzar cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG13. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals.

Específiques:

 • CE1. Comunicar efectivament i de forma empàtica en els diferents entorns d'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE2. Demostrar l'habilitat per a liderar i treballar en equip en l'atenció de l'emergència extrahospitalària
 • CE3. Aplicar mecanismes per a garantir la seguretat del pacient i la qualitat en l'atenció de l'emergència extrahospitalària
 • CE4. Actuar tenint en compte els principis ètics i la legislació vigent en matèria de competències infermeres en l'àmbit extrahospitalari
 • CE5. Atendre a la persona usuària sense discriminació per raó de sexe, edat, classe, diversitat funcional, procedència o qualsevol altra condició.
 • CE9. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb les emergències extrahospitalàries
 • CE10. Atendre les necessitats de la persona de forma integral en l'àmbit de l'emergència extrahospitalària
 • CE11. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital avançat, suport vital avançat en trauma adult i pediàtric i cures post-ressuscitació
 • CE12. Adaptar els diferents procediments i protocols d'atenció en funció de l'entorn extrahospitalari
 • CE13. Actuar considerant els riscos propis de l'entorn extrahospitalari
 • CE18. Realitzar les cures d'infermeria amb destresa i habilitat en situacions d'emergència
 • CE19. Escollir entre els diferents materials de cura, de mobilització i immobilització més adients a cada situació d'emergència
 • CE20. Classificar adequadament les víctimes en una situació d'emergència amb múltiples víctimes

Transversals:

 • CT2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
 • CT4. Coneixements generals bàsics de l'àrea d'estudi
 • CT9. Capacitat per aprendre
 • CT11. Capacitat de crítica i autocrítica
 • CT12. Capacitat per adaptar-se a noves situacions
 • CT14. Resolució de problemes
 • CT15. Presa de decisions
 • CT16. Treball en equip
 • CT17: Habilitats interpersonals
 • CT18. Lideratge
 • CT19. Capacitat per treballar en un equip interdisciplinari
 • CT20. Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Relaciona i aplica els conceptes i habilitats assolits les durant les matèries cursades.
 • RA2. Aplica procediments i protocols relacionats amb les emergències extrahospitalàries.
 • RA3. Aplica tècniques i cures avançades: suport vital, reanimació, rescat, contencions, etc.
 • RA4. Participa en el rescat, mobilització/ immobilització i trasllat de la persona usuària en una situació d'emergència
 • RA5. Demostra les habilitats de comunicació i atenció per a l'assegurament de la relació terapèutica amb l'usuari.
 • RA6. Aplica els procediments d'intervenció en cas d'emergències extrahospitalàries segons els diferents entorns
 • RA7. És capaç d'identificar les particularietats de l'entorn en el que es troba i actuar-hi en conseqüència
 • RA8. Identifica i actua d'acord amb els riscos inherents de l'entorn sense posar en perill la seva integritat i la de l'equip
 • RA9. Actua en un equip multidisciplinar d'acord amb les competències de cada col·lectiu
 • RA10. Utilitza el material adequat i aplica les tècniques adients per a la mobilització i immobilització bàsica de la persona usuària
 • RA11. Aplica adequadament els codis de prealerta hospitalària
 • RA12. Valora a la persona usuària seguint l'ABCDE i desenvolupa una visió global i integradora dels principals processos fisiopatològics en l'àmbit de les emergències.

Continguts

 • Els alumnes realitzaran 90h de pràctiques en una unitat d'emergències extrahospitalaries (SVA/SVI) o en en Centre d'Atenció de La Molina. Entre les tasques que s'espera que l'estudiant realitzi es troben:

 • Valoració del pacient (primària i secundària)

  • Reconeixement de l'escenari i adopció de mesures d'autoprotecció

  • Anamnesi i realització de l'entrevista del pacient

  • Valoració de signes i símptomes

  • Identificació de material i/ o medicació segons protocols assistencials

  • Emplenar el full assistencial

  • Coneixement d'habilitats tècniques

  • Obertura i permeabilització de la via aèria

  • Oxigenació del pacient

  • Venoclisis de l'adult i nen

 • Coneixement de tècniques d'actuació del pacient traumàtic

 • Ús del material electromèdic: monitor, desfibril·lador, respirador, bombes d'infusió, etc.

 • Aplicació de normes de radiocomunicació de la institució

 • Derivació de forma correcta d'un pacient a un centre sanitari

 • Actituds de comunicació i treball en equip

Metodologies docents

 • Pràctiques externes
 • Mètode demostratiu i / o adquisició de destreses
 • Practica reflexiva en les sessions de tutoria