Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Pràcticum II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Eduard Morella Alaix

 • Col·laboradors

  • Infermer titular unitat SEM

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG3. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG4. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant el seu aspecte físic, psicològic i social, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i secret professional.
 • CG5. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG6. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG7. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys.
 • CG9. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspecte científic- tècnics i de qualitat.
 • CG10. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinari i interdisciplinari els professionals i demés personal de les organitzacions assistencials.
 • CG11. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • CG12. Realitzar cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG13. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal.liatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals.

Específiques:

 • CE1. Comunicar efectivament i de manera empàtica en els diferents entorns d'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE2. Demostrar l'habilitat per a liderar i treballar en equip en l'atenció de l'emergència extrahospitalària.
 • CE3. Aplicar mecanismes per a garantir la seguretat del pacient i la qualitat en l'atenció d'emergències extrahospitalàries.
 • CE4. Actuar tenint en compte els principis ètics i la legislació vigent en matèria de competències infermeres en l'àmbit extrahospitalari.
 • CE5. Atendre la persona usuària sense discriminació per raons de sexe, edat, classe, diversitat funcional, procedència o qualsevol altra condició.
 • CE9. Conèixer i aplicar procediments i protocols relacionats amb les emergències extrahospitalàries.
 • CE10. Atendre les necessitats de la persona de manera integral en l'àmbit de l'emergència extrahospitalària.
 • CE11. Aplicar tècniques i cures avançades: suport vital avançat, suport vital avançat en trauma adult i pediàtric i cures post-ressuscitació.
 • CE12. Adaptar els diferents procediments i protocols d'atenció en funció de l'entorn extrahospitalari.
 • CE13. Actuar considerant els riscos propis de l'entorn extrahospitalari.
 • CE18. Realitzar les cures d'infermeria amb destresa i habilitat en situacions d'emergència.
 • CE19. Escollir entre els diferents materials de cura, de mobilització i immobilització més adients a cada situació d'emergència.
 • CE20. Classificar adequadament les víctimes en una situació d'emergència amb múltiples víctimes.

Transversals:

 • CT2. Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CT4. Coneixements generals bàsics de l'àrea d'estudi.
 • CT9. Capacitat d'aprenentatge.
 • CT11. Capacitat de crítica i autocrítica.
 • CT12. Capacitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CT14. Resolució de problemes.
 • CT15. Presa de decisions.
 • CT16. Treball en equip.
 • CT17. Habilitats interpersonals.
 • CT18. Lideratge.
 • CT19. Capacitat per treballar en un equip interdisciplinari.
 • CT20: Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. És capaç d'identificar les particularitats de l'entorn en el que es troba i actuar-hi en conseqüència.
 • RA2. Coneix les diferents patologies susceptibles de generar una emergència extrahospitalària en l'entorn de muntanya, medi aquàtic i aeri.. 
 • RA3. Coneix el material específic de rescat en els diferents entorns.
 • RA4. Coneix i aplica els procediments d'intervenció en cas d'emergències en l'entorn de muntanya, medi aquàtic i/o aeri.
 • RA5. Demostra habilitat per al rescat de la persona atrapada.
 • RA6. És capaç d'actuar en un equip multidisciplinari d'acord amb les competències de cada col·lectiu.
 • RA7. Participa de l'assegurament d'un entorn segur.
 • RA8. Identifica i actua d'acord amb els riscos inherents de l'entorn accidentat sense posar en perill la seva integritat i la de l'equip.
 • RA9. Identifica les situacions de l'entorn natural (condicions meteorològiques, orografia, estat del mar, estat de la neu, etc) que poden condicionar la tasca de rescat.
 • RA10. Demostra capacitat per aplicar mesures d'estabilització de la persona usuària durant el transport fins al centre d'atenció. 
 • RA11: Aplica adequadament els codis de prealerta hospitalària.
 • RA12: Valora a la persona usuària seguint l'ABCDE i desenvolupa una visió global i integradora dels principals processos fisiopatològics en l'àmbit de les emergències.

Continguts

Els alumnes realitzaran 90h de pràctiques en una unitat d'emergències extrahospitalaries (SVA/SVI).

Metodologies docents

 • Pràctiques externes
 • Mètode demostratiu i / o adquisició de destreses