Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Treball Final de Màster

← Tornar

Informació general

Titulació:

Màster en infermeria aplicada a les emergències extrahospitalàries

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d'impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

 • Titular:

  • Martín Otero Agra

 • Col·laboradors

  • Felipe Fernández Méndez

  • Cristina Jorge Soto

  • Carlos Pose Rodríguez

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG3. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles.
 • CG5. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut malaltia.
 • CG9. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científictècnics i de la qualitat.

Específiques:

 • CE6: Assolir les habilitats relacionades amb la recerca en l'àmbit de l'emergència extrahospitalària
 • CE7: Dissenyar propostes innovadores que donen solució a reptes actuals de l'àmbit de les emergències extrahospitalàries
 • CE15: Aplicar els coneixements i habilitats de recerca per a l'elaboració d'un protocol estructurat d'investigació en l'àmbit de les emergències
 • CE16: Ser capaç de realitzar una cerca bibliogràfica en bases de dades científiques relacionades amb l'àmbit d'estudi

Transversals:

 • CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT3. Planificació i gestió del temps
 • CT5. Comunicació oral i escrita en llengua materna
 • CT6. Coneixements d'una segona lengua
 • CT7. Habilitats bàsiques en el maneig d'ordinadors
 • CT8. Habilitats d'investigació
 • CT9. Capacitat per aprendre
 • CT10. Habilitats de gestió de la informació (cerca i anàlisi)
 • CT13. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
 • CT14. Resolució de problemes
 • CT22. Habilitat per al treball autònom
 • CT23. Disseny i gestió de projectes
 • CT24. Iniciativa i esperit emprenedor
 • CT25. Compromís ètic
 • CT26. Preocupació per la qualitat
 • CT27. Motivació
 • CT28. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de gènere i/o sexe, per a dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Genera idees innovadores per l'àmbit de les emergències extrahospitalàries
 • RA2. Gestiona la informació i avaluar críticament la bibliografia més rellevant per al seu fenomen d'estudi
 • RA3. Formula objectius generals i específics de recerca / innovació coherents amb justificació aportada i amb la pregunta plantejada.
 • RA4. Escull el paradigma de recerca que millor s'ajusta a la pregunta de recerca i objectius plantejats
 • RA5. Identifica i aplicar els recursos metodològics d'investigació pertinents per a l'estudi del fenomen seleccionat i són adequats per oferir resposta als objectius de recerca plantejats
 • RA6. Aplica els principis ètics de la investigació en la elaboració del TFM
 • RA7. Elabora i defensa el TFM, utilitzant els criteris de rigor i qualitat científics
 • RA8. Ofereix una proposta de recerca / innovació que dona resposta a una necessitat real de l'àmbit d'estudi en emergències extrahospitalàries

Continguts

 • El Treball de Final de Màster (TFM) és una activitat autònoma de l'estudiant que té com objectiu demostrar la seva maduresa intel·lectual i la seva capacitat investigadora. El producte final ha de ser una aportació original, fruit del treball personal de l'estudiant, sota la guia i orientació d'una persona experta que farà la funció de director/a.

 • Tenint com a base els coneixements adquirits de recerca, i sota la supervisió d'un director, que l'acompanyarà durant tot el procés, l'estudiant haurà de desenvolupar un projecte de recerca o un projecte d'innovació d'un tema relacionat amb l'àmbit de l'anestèsia. Un cop realitzat s'haurà de presentar en format escrit i de forma oral davant un tribunal a determinar per la Comissió del Màster.

 • Entre els continguts destaquen:

  • Presentació de la materia

  • Seminari projectes de recerca quantitatius

  • Seminari projectes de recerca qualitatius

Metodologies docents

 • En el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, etc.
 • El TFM es realitzarà en grups formats per no més de dues persones. Els estudiants hauran d'escollir un tema d'investigació en les dates que es detallaran el Cronograma dins la plataforma Moodle. A partir d'aquí la Comissió de TFM dels Màsters, se'ls hi assignarà un Director i es comunicarà als alumnes en el termini establert.
 • L'estudiant haurà de tenir mínim 3 tutories amb el seu director, durant el desenvolupament del TFM.
TUTORIA EVIDÉNCIES DE TUTORITZACIÓ ÍTEMS A TREBALLAR
Tutoría 1 Informe de tutorització 1 (tutor) Objectius de recerca i disseny metodológic
Tutoría 2 Informe de tutorització 2 (tutor) Seguiment del treball
Tutoría 3 Informe de tutorització 3 (tutor) Seguiment del treball