Grau en Infemeria

Antropologia de la salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

 • Titular:

  • Sra. Mònica Alcalá Lorente

 • Col·laboradors:

  • Sr. Jordi González Jiménez

  • Sr. Pau Carratalà Pérez

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els /les estudiats sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els/les estudiants tinguin la capacitat de reunir interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temesrellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els/les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els/les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona fruit del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social imulticultural.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.  

Específiques:

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, detecció precoç, l'assistència i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Identificar la diversitat de pràctiques de salut en relació a la diversitat de contextos culturals.
 • RA2. Valorar les estratègies culturalment apropiades en el procés de planificació de l'atenció sanitària.
 • RA3. Incorporar estratègies culturalment apropiades en el procés de cura de salut (intervencions infermeres culturalment competents).
 • RA4. Descriure i analitzar problemàtiques de salut-malaltia en clau antropològica.

Continguts

 • Bloc 1. Conceptes i llenguatge bàsic en Antropologia

  • 1. Introducció a l'Antropologia i l'Antropologia de la salut

  • 2. El coneixement antropològic

  • 3. AntropologIa del gènere

  • 4. Diversitat humana, diversitat social i complexitats

 • Bloc 2. Cultures i salut en les societats complexes

  • 1. Construcció social de la salut i de la malaltia

  • 2. Models d'atenció de salut

  • 3. Narratives etnogràfiques sobre el procés d'emmalaltir

  • 4. Els processos de medicalització i institucionalització de la salut

  • 5. Antropologia i salut mental

Metodologies docents

 • L'assignatura es durà a terme amb metodologia diversa, utilitzant la plataforma Moodle com a suport. En l'espai Moodle hi trobareu la documentació del'assignatura: Pla Docent d'Assignatura (PDA), textos, documents, activitats, indicacions d'avaluació, entre d'altres. És especialment important llegir atentament els apartats d'aquesta PDA on es detallen totes les activitats formatives i avaluatives, així com les dates de plenàries, seminaris, o lliurament de treballs.
Estratègies formatives Competències Resultats d'aprenentatge
Classes plenàries. Tutorització i feedback formatiu Autoaprenetatge guiat CB2, CB3, CB4, CE8 RA1, RA2, RA3
Seminaris CB2, CB3, CG4, CE8 RA1, RA2, RA3
Articles científics, premsa i literatura.Debat i discussió dirigida. CG4, CB5, CE8 RA1, RA2
Anàlisi reflexiu de llibres/articles o premsa CE8, CB5, CE8, CE10 RA1, RA2
Cinefòrum CB4, CB5, CG4, CE8, CE10 CB4, CB5, CG4, CE8, CE10