Grau en Infemeria

Fisiopatologia I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Antoni Ferrer Monreal

 • Col·laboradores:

  • José Felipe Solsona Durán

  • Roberto Chalela Rengifo

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic-infermer. 
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
  • Disposar dels coneixements clínic bàsics per a comprendre les necessitats de salut de les persones malaltes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
  • Demostrar rigor en la cerca i consum de la producció científica relacionada amb el coneixement fisiopatològic i clínic.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU)

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
  • Conèixer el paper de les TICs en l'abordatge diagnòstic i terapèutic de les malalties.
 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
  • Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les persones adultes.
 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat
  • Reconèixer les situacions de risc vital.
 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
  • Identificar les manifestacions clíniques en cas d'agressió o violència.

Resultats d’aprenentatge

 • RA11. Utilitzar el lèxic cientificotècnic relacionat amb els processos patològics.
 • RA12. Descriure i integrar el procés fisiopatològic de les malalties més prevalents incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA13. Desenvolupar una visió global i integradora dels principals processos fisiopatològics, incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA14. Conèixer les indicacions i les maniobres de suport vital bàsic.
 • RA15. Descriure i identificar les manifestacions dels principals trastorns mentals.
 • RA16. Descriure i identificar les manifestacions clíniques de situacions derivades de violència de gènere.
 • Altres RA
  • Saber interpretar i valorar les dades clíniques bàsiques (signes, símptomes, exploracions complementàries) per orientar els possibles diagnòstics i maneig de les malalties més prevalents.
  • Conèixer i entendre les indicacions de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques utilitzades en les malalties més prevalents (incloent els processos crítics, avançats i terminals).
  • Saber buscar i sintetitzar la informació necessària per fer una exposició científica en públic utilitzant les eines de presentacions audiovisuals habituals.
  • Saber treballar en equip.

Continguts

 •  A- FISIOPATOLOGIA GENERAL - 8 hores (professor: Dr. A. Ferrer).
  • Introducció a la fisiopatologia. Fisiopatologia cel·lular i tissular (1 hora).
  • Trastorns genètics i congènits (2 hores).
  • Fisiopatologia del sistema immune (2 hores).
  • Inflamació i reparació (1 hora).
  • Fisiopatologia del càncer (1 hora).
  • Trastorns produïts per agents físics i químics. (1 hora).
 • B- FISIOPATOLOGIA DELS APARELLS I SISTEMES - 37 hores
  • Fisiopatologia de l'aparell digestiu (9 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Fisiopatologia de l'aparell locomotor (6 hores; professor: Dr. R. Chalela).
  • Fisiopatologia de l'aparell circulatori (11 hores; professor: Dr. F. Solsona).
  • Fisiopatologia de l'aparell respiratori (11 hores; professor: Dr. F. Solsona).

Metodologies docents

 • Aquest curs, degut a la pandèmia de SARS-Cov-2, i seguint les directrius de les autoritats polítiques, sanitàries i acadèmiques, la docència es durà a terme en format semipresencial. Les classes plenàries seran online i els seminaris o altres activitats enpetit grup seran presencials. Aquestes previsions poden veure's modificades en qualsevol moment en funció de l'evolució dels indicadors sanitaris i les recomanacions de les autoritats competents.

  Per aconseguir les competències i resultats de l'aprenentatge es faran:
  • A/- Sessions plenàries (classes teòriques). Consistiran en classes magistrals en les que s'explicaran i desenvoluparan els continguts teòrics de l'assignatura. Seran de 2 tipus:
   • Classes en directe (Classes virtuals Sincròniques): Videoconferències a través de la aplicació "Meet". Les classes es gravaran i es podran visualitzar de nou de forma diferida.
   • Classes gravades en vídeo (Classes virtuals Asincròniques): algunes classes es penjaran gravades i els alumnes les estudiaran pel seu compte (Treball Autònom dirigit).
    Al campus virtual (Moodle) estaran disponibles les diapositives i les gravacions de les classes.

    Cada professor obrirà un chat on es podran fer les consultes o aclariments que necessitin els alumnes.
     
  • B/- Seminaris. Seran presencials a la Universitat i tindran una dinàmica més interactiva i participativa d'aprenentatge basat en problemes (ABP), que permetrà aprofundir i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits a les sessions plenàries. El total d'alumnes del curs serà distribuït en 3 grups diferents per permetre una major participació. Es faran 3 seminaris de dues hores de duració per cada un dels grups. Cada un d'aquests 3 seminaris seran dirigits per cada un dels tres professors de l'assignatura.
  • C/- Preparació de presentacions orals (conferències). Cadascun dels 3 grups d'alumnes dels seminaris es distribuiran en 3 subgrups (total 9 subgrups) que hauran de preparar una conferència curta sobre temes relacionats amb els continguts de l'assignatura i que presentaran davant dels altres alumnes del seu subgrup. Cada un dels temes seran tutoritzats pels diferents professors de l'assignatura. Els temes s'assignaran per sorteig el primer dia de classe i la conferència la presentaran al final del curs (l'anomenat seminari 4 al programa del curs).