Grau en Infemeria

Infermeria Integrada III

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Joan Pozas Peña

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de manera uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i la resta de personal de les organitzacions assistencials.

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
 • CE6. Aplicar les tecnologies i els sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar-hi ajuda. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d'acord amb la situació de la persona, el problema de salut i l'etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les preocupacions i els interessos.
 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada , concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones.
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades

Continguts

 • Part I. Simulació d'habilitats clíniques
  • H1. Cas Integrat III
  • H2. Cas Integrat IV: SBAR
  • H3. Escape room
    
 • Part II. Pràcticum
  • Estada a centres de cures geronto-geriàtriques, segons calendari (Guia de Pràcticum) i distribució establerta per la Coordinadora de Pràcticum. El seguiment i avaluació el durà a terme la tutora acadèmica i la tutora clínica, segons el lloc d'ubicació dels centres.

Metodologies docents

 • Les metodologies docents utilitzades en l'assignatura són:
  • MD4. Treball individual
  • MD6. Tutories presencials en grup o individuals.
  • MD8. Pràctiques clíniques.
  • MD9. Pràctica dirigida.
  • MD10. Simulació.
  • MD11. Treball autònom.
  • MD 12. Aprenentatge col·laboratiu
  • MD 13. Lectura crítica
    
 • L'assignatura se sustenta sobre el model pedagògic de Flipped Classroom. Els estudiants realitzen un treball autònom previ de preparació dels continguts teòrics fora de classe, i posteriorment assisteixen presencialment als espais de simulació de l'escola on posen en pràctica els coneixements teòrics a través de supòsits i casos clínics contextualitzats. Finalment, després de la fase presencial i de tornada a casa, els estudiants treballen a través de la plataforma Moodle i de manera col·laborativa per equips, aplicant els coneixements adquirits a les dues fases anteriors, creant nou contingut, resultat dels seus nous coneixements i experiències, individuals i col·lectives.
   
 • Les activitats de simulació es basen en el model conceptual SimZones de Roussin i Weinstock. Concretament duent a terme simulacions de "Zona 1", on mitjançant simuladors de tasques i la supervisió i guia del docent expert, l'estudiantat posarà en pràctica els procediments estudiats a nivell teòric de manera prèvia.
   
 • L'estudiant també participa en la pràctica clínica, així com en tutories grupals que l'orienten a la reflexió sobre la pràctica. Per altra banda, amb les diferents modalitats d'activitats d'aprenentatge, es recull la seva experiència d'aprenentatge en l'entorn clínic.