Grau en Infemeria

Salut Pública

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Sra. Eva Padrosa Sayeras

 • Col·laboradors:

  • Sr. Jordi González Jiménez

  • Sra. Alba Llop Gironès

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de filosofia, estadística, matemàtiques, coneixement del medi natural, geografia humana i argumentació
 • CB2. Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
  • Elaboració i defensa d'arguments davant la resta de l'estudiantat i professorat
 • CB3. Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
  • Reunir i interpretar dades rellevants per poder interpretar de forma correcta la literatura científica i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement i a la millora de les cures infermeres
 • CB4. Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
  • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professorat i estudiantat
 • CB5. Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'auto cura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques. 
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat. 
 • CG13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles. 
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni- o multi-disciplinar i inter-disciplinar els i les professionals i altre personal de les organitzacions assistencials. 
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions.   

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut. 
 • CE16. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el/la professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut. Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. 
  • Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció́ i activitats i actitud cooperativa que el/la professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció́ Primària de Salut. Promoure la participació́ de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • CE22. Conèixer el sistema sanitari espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups. 
  • Conèixer el sistema sanitari espanyol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA32. Conèixer els serveis de salut i socials d'atenció a les persones. 
 • RA33. Distingir els models i nivells d'atenció a la salut. 
 • RA34. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, famílies i comunitats. 
 • RA35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip. 
 • RA36. Seleccionar les habilitats per a la promoció de la participació de les persones i grups en el procés salut-malaltia. 
 • RA37. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública. 
 • RA38. Conèixer els factors que condicionen la salut de les persones, famílies i comunitat. 
 • RA39. Conèixer les fases de l'Estudi de Salut de la Comunitat com a mètode per al diagnòstic de salut de la mateixa. 
 • RA40. Identificar els sectors socials d'interès per a la salut: sanitaris, educatius... 
 • RA41. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l'atenció́ a la salut.
 • RAX. Identificar l'articulació́ de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d'edat, de classe social, d'origen, ètnico-culturals, d'orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones. 
 • RA2X. Conèixer les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l'accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l'educació i, per tant, a la prevenció; accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l'esport, etc.). 

Continguts

 • Conceptualització de salut i els seus determinants

  • Definició de salut i malaltia

  • Determinants socials de la salut

  • Desigualtats socials en salut

 • Definició dels àmbits, contextos d'acció i els tipus d'intervenció pròpies de la salut pública

  • Definició de salut pública

  • Àmbits, contextos i tipologies d'intervencions de la salut pública

  • Reptes de la salut pública

 • Els sistemes de salut espanyol i català

  • Sistema de salut espanyol

  • Sistema de salut català

Metodologies docents

 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, etc.). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent, guies i indicacions dels treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.
 • L'estudiantat podrà realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura. Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.
 • A continuació es mostren les principals activitats formatives de l'assignatura:
  • Sessions plenàries: 20h (10 sessions)
  • Seminaris: 10h (5 sessions)
  • Treball autònom i tutelat: 95h