Grau en Infemeria

Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Olga Rodrigo-Pedrosa

 • Col·laboradores:

  • Sra. Alba Sanvicente

  • Sra. Raquel Fortea

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cuidatges infermers dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de les guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG19. Desenvolupar capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe o gènere, per dissenyar solucions
 • CG20. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i la seguretat de les persones ateses
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE19. Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat. Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament. Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seves manifestacions. Analitzar les dades de valoració del nen, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que es poden presentar. Aplicar les tècniques que integren el cuidatge d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els nens i els seus cuidadors. Seleccionar les intervencions dirigides al nen sa i al malalt, així com les derivades dels mitjans de diagnòstic i tractament. Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut dels nens i adolescents a partir de les diferents teories i models infermers
 • RA2. Seleccionar i dur a terme intervencions infermeres des de un plantejament integral adients a cada etapa vital d'atenció de salut.
 • RA3. Identificar les característiques del normal desenvolupament psicomotriu, maduratiu i afectiu de cada etapa de la infància i l'adolescència
 • RA4. Realitzar plans de cures infermeres complerts i adients a la situació social i de salut dels nens, adolescents i les seves famílies, que garanteixin la continuïtat de les cures infermeres
 • RA5. Dissenyar i aplicar les intervencions educatives per a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'adquisició d'habilitats en el cuidatge i tractament en situacions de malaltia
 • RA6. Identificar hàbits o actituds de risc per a la salut física i/o mental
 • RA7. Conèixer els programes de salut dirigits a nens, adolescents, pares, escoles i centres d'oci.
 • RA9. Establir una relació terapèutica, empàtica i respectuosa.
 • RA10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva
 • RA19. Aplicar el procés d'Atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic
 • RA26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera

Continguts

 • UD 1. Cuidatges d'infermeria en el nen, nena i adolescent sa
  • Tema 1. Contextualització de la infermeria infanto-juvenil
  • Tema 2. Adaptació a la vida extrauterina
  • Tema 3. Problemes d'adaptació a la vida extrauterina
  • Tema 4. Atenció d'infermeria al nadó
  • Tema 5. Atenció maternal durant el puerperi
  • Tema 6. Cuidatges infermers estandaritzats dirigits a un desenvolupament i creixement saludable en el nen, nena i adolescent
 • UD 2. Cuidatges infermers en el nen, nena i adolescent amb problemes de salut
  • Tema 7. Atenció d'infermeria al nounat amb problemes de salut
  • Tema 8. Atenció d'infermeria al lactant amb problemes de salut
  • Tema 9. Atenció d'infermeria la nen/a amb problemes de salut
  • Tema 10. Atenció d'infermeria a l'adolescent amb problemes de salut
  • Tema 11. Atenció d'infermeria al nen/a i adolescent amb Condició de Salut Complexa
  • Tema 12. Cultura de seguretat en l'administració de productes farmacològiques en l'etapa infanto-juvenil

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant han d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
 • Amb aquest objectiu i, atenent també a les intel·ligències múltiples que impliquen una diversitat de formes d'aprendre dins de la mateixa aula, a aquesta assignatura es proposen una gran varietat de metodologies on l'estudiant haurà de treballar tant de forma autònoma -simulacions, anàlisi d'articles, visualització de documentals i pel·lícules, elaboració de reflexions, etc. - com de forma col·laborativa - Webquest, Aprenentatge Col·laboració en Línia-.
 • A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel adient seguiment de l'assignatura.