Grau en Infemeria

Demografia, bioestadística i epidemiologia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Judith Garcia-Aymerich
 • Col·laboradors:

  • Sra. Eva Padrosa Sayeras

  • Dr. Luís González de Paz

  • Sra. Magda Bosch de Basea

Competències

Bàsiques:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
  • Demostrar coneixements previs d'estadística, matemàtiques, coneixement del medi natural, geografia humana i argumentació
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de la elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professorat
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a poder interpretar de forma correcta la literatura científica i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement i a la millora de les cures infermeres
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
  • Transmetre informació, idees i problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
  • Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
 • CE16. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut. Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
  • Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes dels problemes de salut.

Resultats d’aprenentatge

 • RA CB1. Aplicar els coneixements previs d'estadística, matemàtiques, coneixement del medi natural, geografia humana i argumentació.
 • RA CB2. Presentar i argumentar de forma oral i escrita informacions i reflexions davant de companys/es i professorat dels temes que s'estableixin a tal fi.
 • RA CB3. Resumir i interpretar articles científics.
 • RA CB4. Saber transmetre, de manera oral i escrita, informació sobre les malalties i les seves causes a professors/es i estudiants.
 • RA 24. Mostres i poblacions. Tècniques de mostreig.
 • RA 25. Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
 • RA 26. Descriure les fonts de dades demogràfiques.
 • RA 27. Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
 • RA 28. Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
 • RA 29. Identificar les característiques d'una comunitat.
 • RA 30. Conèixer les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals.
 • RA 31. Identificar les mesures de freqüència dels problemes de salut i els dissenys d'estudis epidemiològics.

Continguts

 • Mòdul I. EPIDEMIOLOGIA
  • Introducció a l'epidemiologia
  • Mostres i poblacions
  • Tipus de dissenys epidemiològics
  • Mesures en epidemiologia: mesures de freqüència, d'associació i d'impacte
  • Validesa, precisió, biaixos i confusió
 • Mòdul II. BIOESTADÍSTICA
  • Introducció a la bioestadística
  • Estadística descriptiva
  • Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució Normal
  • Inferència estadística: intervals de confiança, valors p i relacions entre dues variables
 • Mòdul III. DEMOGRAFIA
  • Demografia i salut. Demografia estàtica i dinàmica
  • Transició demogràfica i epidemiològica
  • Freqüència i distribució de les malalties al món i els seus determinants
 • Mòdul IV. APLICACIONS DE L'EPIDEMIOLOGIA I LA BIOESTADÍSTICA
  • Proves diagnòstiques, sensibilitat i especificitat
  • Investigació d'epidèmies
  • Causalitat
  • Interpretació d'articles científics

Metodologies docents

 • Sessions plenàries (podran ser presencials o en línia, segons les circumstàncies):
  • Classes magistrals
  • Classes dirigides al debat i aclariment de continguts
  • Activitats de discussió i posta en comú de lectures i altres materials
 • Seminaris (presencials o en línia):
  • Treballs en grup per a l'estudi de casos
  • Treball de situacions fent servir l'aprenentatge basat en problemes
  • Preparació i exposició de situacions simulades
  • Activitats d'aprenentatge cooperatiu
 • Treball individual o en grup fora de classe:
  • Visualització i anàlisi de vídeos amb contingut de l'assignatura
  • Realització d'exercicis i altres activitats d'aprenentatge en línia
  • Preparació dels seminaris
  • Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.
  • Preparació dels temes per al treball en grup i per a la seva exposició oral
  • Preparació dels exercicis individuals
  • Estudi dels continguts treballats en la matèria
  • Preparació de l'avaluació