Grau en Infemeria

Cuidatges en els processos de mort i dol

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Sra. Susana Sánchez quinto

 • Col·laboradores:

  • Dra. Carmen Quiñoa Salanova

Competències

Generals:

 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut - malaltia.
 • CG18. Conèixer les estratègies per aplicar mesures de confort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

Competències genèriques d'ANECA:

 • CG13. Capacitat d'adaptació a noves situacions
 • CG14. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
 • CG28. Compromís ètic

Específiques:

 • CE25. Conèixer les cures pal·liatives i el control del dolor per proporcionar cures infermeres que millorin la situació dels malalts avançats i terminals

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • Desenvolupar una visió global i integradora del procés de mort i dol (E55)
 • Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa amb les persones i
 • Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients i famílies (G23; P8)
 • Identificar els aspectes principals de les cures pal·liatives (P18; E55)
 • Aplicar el procés de cures infermeres a persones en procés de mort i dol (G18; G23; P5; P8)
 • Diferenciar els diversos recursos d'atenció a les persones en processos de mort i dol (P5; P18)
 • Reconèixer els processos patològics del dol (G22; E55)

Continguts

 • Introducció a les cures pal·liatives
 • La infermera en les cures pal·liatives. El control simptomàtic
 • Control del dolor
 • Situació d'últims dies. Sedació pal·liativa
 • Bioètica a les cures pal·liatives
 • Comprendre per acompanyar al pacient al final de la vida i a la seva família. Autoconeixement
 • Gestió emocional. Acompanyament emocional al pacient i la seva família en processos de final de vida
 • Acompanyament en processos de dol
 • Com donar males noticies

Metodologies docents

 • 1. Sessions plenàries expositives i participatives. Té un valor important la implicació de l´alumne en el seu aprenentatge, (G18; P5; P18; E55)
 • 2. Visualització de vídeos, lectura de textos i articles sobre el contingut de l´assignatura. (G23; P18; E55)
 • 3. Seminaris de reflexió i discussió. (G22; G23; P8; P18)
  • Seminari Integrat
 • 4. Exercicis de Role-Playing (G22, G23, P8, P18)
 • 5. Simulacions
 • 6. Projecte transversal ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
 • 7. Elaboració de plans de cures de casos presentats (G18; G23; P5)
 • 8. Cerca d'informació autònoma sobre els temes que es desenvoluparan tant en les sessions plenàries com en els seminaris (P18; E55)
 • 9.Tutories individualitzades que es realitzaran a demanda de l'estudiant o dels professors (G18; G23)