Grau en Infemeria

Gestió i innovació en Cuidatges infermers

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Amàlia Sillero Sillero

 • Col·laboradors:

  • Dra. Amèlia Guilera Roche

  • Sr. Alvaro Clemente Vivancos

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Demostrar posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2.Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB4.Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial de transformació.
 • CG13.Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU).
 • CG20. Tenir autonomia i capacitat crítica per l'ús de les TIC's.
 • CG26. Capacitat de dissenyar i gestionar de projectes
 • CG27. Desenvolupar iniciativa i esperit emprenedor

Específiques:

 • CE22. Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 5.22.Desenvolupar actitud, habilitats cognitives, psicomotrius, i relacionals comunicatives.
 • RA 5.23. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.
 • RA 5.24. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.
 • RA 49. Reconèixer el mar de referència, conceptes i perspectives de la gestió clínica de les cures en el marc de la gestió clínica en general.
 • RA 50. Reconèixer i utilitzar els conceptes propis de la gestió clínica i de gestió de la qualitat en l'àmbit de cures
 • RA 51. Dissenyar propostes de millora de la qualitat assistencial
 • RA 52. Analitzar l'aplicació del procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures en situació de laboratori
 • RA 53. Identificar les estratègies de lideratge d'equips de salut
 • RA 54. Aplicar el procés de gestió de conflictes en equips de salut
 • RA 55. Conèixer els elements bàsics del finançament sanitari i sociosanitari
 • RA 59.Identifica les desviacions, estereotips i rols de gènere en la disciplina i la pràctica de la professió.

Continguts

 • Unitat 1. Política i Organització Sanitària
  • Característiques dels sistemes sanitaris
  • Sistemes sanitaris, sistema sanitari espanyol i català
  • Organització sanitària. Nivells d'atenció.
 • Unitat 2. Gestió i Innovació en les organitzacions
  • Models de gestió de les organitzacions 
  • Cultura de les organitzacions
  • Planificació estratègica, missió i visió de la institució
  • Comunicació i lideratge d'equips professionals
  • Gestió de persones i equips
  • Gestió de conflictes i presa de decisions
  • Gestió del talent i recursos humans
  • Anàlisi i planificació estratègica
  • Gestió i fases: Planificació, organització, control i avaluació 
  • Innovació en les organitzacions
 • Unitat 3: Gestió sanitària i dels serveis de cures d'infermeria.
  • Gestió infermera i models
  • Activitat sanitària. 
  • Procés assistencial 
  • Rols Avançats en infermeria
  • Gestió de material sanitari i sostenibilitat
 • Unitat 4 . Gestió de la qualitat i Seguretat del pacient
  • Concepte i components de la qualitat assistencial 
  • Cultura de seguretat: conceptes d'error, esdeveniment advers i incident
  • Gestió de riscos. Elements i metodologia
  • Anàlisis i gestió de l'error
  • Principis generals d'un programa de qualitat
  • Cicle i eines de millora continua
    

Metodologies docents

En el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, i s'utilitzarà també com a mitjà de comunicació.

Els i les estudiants podran realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.

S'utilitzarà una metodologia docent basada en l'aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.

A continuació es mostra les principals activitats formatives de l'assignatura:

 • Sessions plenàries: Les sessions plenàries són l'espai on es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura, utilitzant diferents estratègies: classes magistrals participatives, aula inversa amb activitats de discussió, anàlisi de casos a l'aula on els estudiants exposaran a la professora i la resta d'estudiants part del treball realitzat en el seu temps de treball autònom.
 • Seminaris: Els/les estudiants, en grups, treballaran casos supervisats per un professor expert, que actuarà de facilitador. Caldrà fer treball previ de lectures recomanades, i de visualització de vídeos.
 • Simulacions: Els/les estudiants treballaran casos simulats a l'aula de simulació d'alta fidelitat (una sessió 3 hores ) posant en pràctica els continguts desenvolupats a les classes plenàries i als seminaris.
 • Treball autònom i treball tutelat: 60 + 35 = 95 hores
  • Preparació dels continguts dels seminaris.
  • Preparació de l'examen: estudi, resums, esquemes, mapes conceptuals.
  • Lectures de llibres i textos recomanats i obligatoris.
  • Visualització i anàlisi de vídeos