Grau en Infemeria

Teràpies complementàries aplicades en infermeria

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Alicia Lluva Castaño

 • Col·laboradores:

  • Sra. Núria Escudé

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general , i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables. 
 • CG2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE3. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. 
 • CE18. Aplicar el procés infermer per proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i la seguretat en les persones ateses. 
 • CE19. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d´ Infermeria. 
 • CE23. Promoure la participació de les persones i grups en el seu procés de salut-malaltia. 
 • CE28. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades de problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. 
 • CE30. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut.
 • CE32. Realitzar les tècniques i procediments de cures, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars. 
 • CE33. Seleccionar les intervencions adients encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. 
 • CE34. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l´equip.

Resultats d’aprenentatge

 • RAa Identificar i descriure les teràpies naturals. Classificació i conceptes.
 • RAb Valorar e implementar intervencions infermeres utilitzant les teràpies naturals adients a cada procés terapèutic d'acord a un model infermer integral que prioritzi els hàbits, valors i creences de les persones.
 • RAc Aplicar els protocols i procediments de cures infermeres integrals adients a cada fase del procés salut-malaltia.
 • RAd Conèixer el marc legal i ètic d'aplicació d'aquestes estratègies terapèutiques a més del rol infermer.

Continguts

 • Unitat temàtica 1. Conceptualització.
  • Història de les Teràpies Naturals i Tradicionals.
  • Holisme i Teràpies naturals: eines per millorar les Cures Infermeres. 
  • Marc legal i ètic. Observatori. Acreditació. 
  • Gènere i Medicines Alternatives i Complementàries (MAC)
  • Conceptes erronis. Tòpics i creences
 • Unitat temàtica 2. Infermeria i les Teràpies Complementàries.
  • Rol autònom infermer i Teràpies complementàries. 
  • Diagnòstics infermers. 
 • Unitat temàtica 3. Teràpies Complementàries segons la Clasificació d'EEUU National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)
  • Sistemes mèdics alternatius: Naturopatia, Medicina Tradicional Xinesa, acupuntura, homeopatia. 
  • Teràpies biològiques: Fitoteràpia, suplements dietètics. 
  • Enfocament ment-cos: Teràpia assistida amb animals, bio-dansa, arteteràpia.
  • Mètodes de manipulació basats en el cos: Osteopatia, massatge terapèutic, reflexologia. 
  • Mètodes sobre la base d'energia: Reiki, teràpia floral. 
 • Unitat temàtica 4. Altres teràpies
  • Ús terapèutic del Cannabis

Metodologies docents

 • Desenvolupament a l'aula dels continguts de l'assignatura, resolució de dubtes i participació.
 • Activitat grupal i individual, pràctica i experiencial.
 • Lectura prèvia de textos recomanats. Preparació i discussió del treball en grup. Exposició i participació a l'aula.
 • Activitats d' avaluació formativa i cooperativa. Integració de conceptes, habilitats i actituds. 
 • Sessió planària, Seminaris i Treball autònom