Grau en Infemeria

Evolució Històrica i Filosòfica del Cuidatge

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG14. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat de la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe, gènere, per a dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE11. Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des de una perspectiva històrica, per tal de comprendre l'evolució del cuidatge infermer.
 • CE12. Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de tenir cura i desenvolupament els plans de cures corresponents.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives (CB1, CB2, CB3, CB5, CG7, CG11)
 • RA3. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada (CB1, CB2, CB3, CB5)
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva infermera (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG19)
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG19).
 • RA6. Relacionar-se positivament amb altres persones (CG7, CG11, CG19)
 • RA7. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjà pel desenvolupament continu del coneixement professional (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5)
 • RA8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia del procés de cures (CG3, CE11,CE12, CG19)
 • RA10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i la pressa de decisions (CG1, CG6, CE14)
 • RA12. Conèixer els fonaments històrics de la infermeria (CG3, CE11, CG19)
 • RA13. Reconèixer les característiques epistemològiques e històriques que han contribuït al desenvolupament de la infermeria com a ciència (CG3, CE11, CE12, CG19)
 • RA14. Conèixer els principis filosòfics de la infermeria (CG3, CG14,CE12, CG19)
 • RA15. Analitzar i comparar els diferents enfocaments teòrics (CG3, CE12, CE14, CG19)
 • RA17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria (CG3, CG6, CE12, CG19)

Continguts

 • Bloc I. La infermeria com a professió
  • Tema 1. Aproximació sociocultural al context professió
  • Tema 2. Professionalització i gènere
  • Tema 3. Evolució històrica de la infermeria com a professió
  • Tema 4. La professió infermera al context sociocultural actual
  • Tema 5. El cuidatge com aportació específica de la professió infermera
    
 • Bloc II. La Infermeria com a Ciència
  • Tema 1. Desenvolupament històric del mètode científic
  • Tema 2. La Ciència Infermera
  • Tema 3. Les concepcions teòriques de la infermeria
  • Tema 4. El procés de cuidatge i les seves eines metodològiques
  • Tema 5. Infermeria Basada en l'Evidència

Metodologies docents

Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant han d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.

Amb aquest objectiu i, atenent també a les intel·ligències múltiples que impliquen una diversitat de formes d'aprendre dins de la mateixa aula - ja sigui presencial o virtual - a aquesta assignatura es proposen una gran varietat de metodologies on l'estudiant haurà de treballar tant de forma autònoma -anàlisi d'articles, visualització de documentals i pel·lícules, elaboració d'assajos i reflexions, etc. - com de forma col·laborativa - discussions dinamitzades, aprenentatge recíproc, mètode puzle de Aronson, etc-.

A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Prova individual de coneixements

40%

Bloc 2

Treball col·laboratiu

30%

Bloc 3

Activitats individuals