Grau en Infemeria

Infermeria integrada II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Generals:

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients , família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.  

Específiques:

 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada, concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític : habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments

Continguts

 • Exploració i valoració de la persona

  • H1. Exploració física I (Anamnesi i exploració física)

  • H3. Exploració física II (signes vitals, pes, talla, glicèmia, dolor i saturació)

 • Suport Vital

  • H2. Suport Vital Bàsic

 • Tècniques invasives: Sondatges, venopunció i sutures

  • H4. Eliminació rectal

  • H5. Eliminació vesical

  • H6. Sondes gàstriques

  • H7. Recollida de mostres biològiques II

  • H8. Sutures

 • Càlcul i administració de medicació II. Oxigenteràpia

  • H9. Càlcul i administració de medicació II

  • H10. Oxigenteràpia i teràpia respiratòria: Inhalatòria i nebulitzada

 • Cas Integrat

  • H11. Cas Integrat II

Metodologies docents

 • L'assignatura es desenvolupa en un format híbrid: en línia a través de la plataforma Moodle, i de manera presencial a l'àrea de simulació de l'escola.ç
 • Dins de l'espai virtual de la plataforma Moodle, es disposarà de tot el contingut i la documentació de l'assignatura: comunicacions d'informació, pla docent, material de lectura i audiosivual, referències bibliogràfiques, activitats formatives i avaluatives.
 • L'assignatura se sustenta sobre el model pedagògic de "Flipped Classroom" o "Aula invertida". Els estudiants realitzen un treball autònom previ de preparació dels continguts teòrics fora de classe, i posteriorment assisteixen presencialment als espais de simulació de l'escola on posen en pràctica els coneixements teòrics a través de supòsits i casos clínics contextualitzats. Finalment, després de la fase presencial i de tornada a casa, els estudiants treballen a través de la plataforma Moodle i de manera col·laborativa per equips, aplicant els coneixements adquirits a les dues fases anteriors, creant nou contingut, resultat dels seus nous coneixements i experiències, individuals i col·lectives.
 • Les activitats de simulació es basen en el model conceptual SimZones de Roussin i Weinstock. Concretament duent a terme simulacions de "Zona 1", on mitjançant simuladors de tasques i la supervisió i guia del docent expert, l'estudiantat posarà en pràctica els procediments estudiats a nivell teòric de manera prèvia.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableixen diferents tipus d'activitats formatives que l'estudiantat haurà de fer:
  1. Sessions plenàries: espai virtual amb el professor titular per a la introducció de continguts i assignatura, així com de les metodologies i els processos d'avaluació.
  2. Treball autònom: preparació i estudi de continguts teòrics, realització de les activitats asincròniques, lectura de bibliografia recomanada, preparació de les activitats avaluatives, etc.
  3. Simulacions: sessions presencials on l'estudiantat, mitjançant l'ús de simuladors de tasques i habilitats, posarà en pràctica els coneixements teòrics estudiats prèviament.
  4. Treball col·laboratiu: treball en equip que es fa després de la sessió presencial de simulació a través de la plataforma Moodle, amb l'objectiu de consolidar els coneixements adquirits.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Qüestionaris individuals de cada bloc temàtic

35%

Bloc 2

OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills)

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements