Grau en Infemeria

Metodologia dels Cuidatges Infermers

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Carmen Quiñoa Salanova

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de les persones que atenem, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics en cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i proporcionar les cures d'infermeria dirigides a les persones, famílies o grups, orientant els resultats en salut, avaluant l' impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o te cura d'un problema de salut.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en evidencia científica i en els mitjans disponibles.
 • CG8. Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la seva forma de viure el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, famílies i grups socials, fomentant l'educació per a la salut.
 • CG17. Portar a terme cures d'infermeria basades en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, integració del processos i continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i la seguretat a les persones ateses.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixin la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA3. Argumentar de forma estructurada i contrastada.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva dels arguments.
 • RA8. Conèixer les bases filosòfiques i epistemològiques de la metodologia del procés de cures.
 • RA9. Conèixer els components i les activitats de la metodologia del procés de cures infermeres.
 • RA10. Comprendre la utilitat de les taxonomies infermeres en el judici clínic i en la presa de decisions.
 • RA11. Analitzar i interpretar les situacions de cures fent servir la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres.
 • RA16. Transferir les aportacions teòriques a realitats de la infermeria en situacions simulades.
 • RA17. Conèixer els principis teòrics i metodològics de la infermeria.

Continguts

 • UNITAT 1. Introducció
  • Introducció a la Metodologia Infermera.
  • El Procés d'Atenció d'Infermeria.
   • Definició.
   • Justificació.
 • UNITAT 2. La Valoració d'infermeria
  • La Valoració d'infermeria. Procés de valoració. Requisits.
  • Tècniques de recollida d'informació. Fonts d'informació. Tipus de dades.
  • La Entrevista: Coneixements pràctics (roll-playing)
  • L'organització de les dades.
 • UNITAT 3. Identificació i classificació dels problemes de salut.
  • Bases del raonament clínic.
  • Patrons Funcionals de M.Gordon (PFS) o Identificació en cada PFS. Funcionalitat i disfuncionalitat.
 • UNITAT 4. Diagnòstics d'infermeria.
  • El procés diagnòstic. Raonament diagnòstic.
  • Tipus de diagnòstics i formulació.
  • Els diagnòstics més freqüents. Característiques definitòries i perfils de pacients.
 • UNITAT 5. Planificació de les cures.
  • Definició
  • El procés de planificació. Raonament terapèutic. Taxonomia NOC-NIC
  • Priorització de diagnòstics
  • Els resultats esperats NOC/objectius.
  • Intervencions infermeres estandarditzades NIC/Cures infermeres
 • UNITAT 6. L'execució
  • Definició
  • Habilitats necessàries per l'execució
  • Procés d'execució.
 • UNITAT 7. L'Avaluació dels resultats esperats
  • Avaluació del resultats esperats: NOC/objectius
 • UNITAT 8. Els Registres d'infermeria.
  • Per què, què i com registrar
  • Introducció a altres taxonomies del nostre entorn
 • UNITAT 9. Introducció a les Trajectòries Clíniques i els Plans de cures estandarditzats.
  • Trajectòries clíniques.
   • Què són i quina és la seva utilitat en la pràctica assistencial.
   • Exemples de Trajectòries clíniques.
  • Plans de cures estandarditzats.
   • Què són i quina és la seva utilitat en la pràctica assistencial.
   • Exemples de Plans de cures estandarditzats.

Metodologies docents

TEMES COMPETENCIES RESULTATS ACTIVITATS

AVALUACIÓ

UNITAT 1.
El procés d’atenció d’infermeria. Definició. Pensament crític
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA5, RA8, RA16, RA17 Classe expositiva
Lectura crítica
Examen
Seminaris
Debat
UNITAT 2.
La valoració d’infermeria. Tècniques de recollida d’informació
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17 RA1, RA3, RA5, RA11, RA16, RA17 Classe expositiva
Seminari
Mètode del cas
Entrevista Rol-playing
Examen
Seminaris
Treball final
UNITAT 3.
Identificació i classificació del problemes de salut.
3.1 Patrons funcionals de salut
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA1, RA3, RA5, RA16, RA17 Classe expositiva
Seminari
Mètode del cas
Examen
Seminaris
Treball final
UNITAT 4.
Diagnòstics d’infermeria i problemes inter-dependents
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA1, RA3, RA5, RA10, RA11, RA16 Classe expositiva
Seminari
Mètode del cas
Examen
Seminaris
Treball final
UNITAT 5.
Planificació de les cures: Resultats esperats NOC/objectius Interaccions infermeres estandaritzades NIC/cure infermeres
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA1, RA3, RA5, RA10, RA10, RA11 Classe expositiva
Seminari
Treball en grup
Examen
Seminaris
Treball final
UNITAT 6-7.
L’execució i l’avaluació dels resultats esperats: NOC
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA1, RA3, RA5, RA9, RA10, RA11 Classe expositiva
Seminari
Treball en grup
Examen
Seminaris
Treball final
UNITAT 8.
Els registres d’infermeria. Introducció a altres taxonomies de l’entorn
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA1, RA3, RA5 Classe expositiva
Seminari
Treball individual i en grup
Examen
Seminaris
Treball final
UNITAT 9. Introducció a les trajectories clíniques i els plans de cures estandaritzats CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10, CG11, CG17, CE13 RA1, RA3, RA5 Classe expositiva Examen