Grau en Infemeria

Salut Pública

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de filosofia, estadística, matemàtiques, coneixement del medi natural, geografia humana i argumentació
 • CB2. Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
  • Elaboració i defensa d'arguments davant la resta de l'estudiantat i professorat
 • CB3. Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
  • Reunir i interpretar dades rellevants per poder interpretar de forma correcta la literatura científica i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement i a la millora de les cures infermeres
 • CB4. Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
  • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professorat i estudiantat
 • CB5. Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles. 
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'auto cura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques. 
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat. 
 • CG13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles. 
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni- o multi-disciplinar i inter-disciplinar els i les professionals i altre personal de les organitzacions assistencials. 
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions.   

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut. 
 • CE16. Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el/la professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut. Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut. Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. 
  • Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat. Comprendre la funció́ i activitats i actitud cooperativa que el/la professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció́ Primària de Salut. Promoure la participació́ de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • CE22. Conèixer el sistema sanitari espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups. 
  • Conèixer el sistema sanitari espanyol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA32. Conèixer els serveis de salut i socials d'atenció a les persones. 
 • RA33. Distingir els models i nivells d'atenció a la salut. 
 • RA34. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, famílies i comunitats. 
 • RA35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip. 
 • RA36. Seleccionar les habilitats per a la promoció de la participació de les persones i grups en el procés salut-malaltia. 
 • RA37. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública. 
 • RA38. Conèixer els factors que condicionen la salut de les persones, famílies i comunitat. 
 • RA39. Conèixer les fases de l'Estudi de Salut de la Comunitat com a mètode per al diagnòstic de salut de la mateixa. 
 • RA40. Identificar els sectors socials d'interès per a la salut: sanitaris, educatius... 
 • RA41. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l'atenció́ a la salut.
 • RAX. Identificar l'articulació́ de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d'edat, de classe social, d'origen, ètnico-culturals, d'orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones. 
 • RA2X. Conèixer les dades i els mecanismes de les desigualtats de gènere en l'accés als recursos econòmics i socials que incideixen en la salut de dones i homes (pitjor o millor alimentació; accés al treball i tipus de treballs; accés a l'educació i, per tant, a la prevenció; accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i, per tant, a la informació sobre la salut; accés a l'esport, etc.). 

Continguts

 • Conceptualització de salut i els seus determinants

  • Definició de salut i malaltia

  • Determinants socials de la salut

  • Desigualtats socials en salut

 • Definició dels àmbits, contextos d'acció i els tipus d'intervenció pròpies de la salut pública

  • Definició de salut pública

  • Àmbits, contextos i tipologies d'intervencions de la salut pública

  • Reptes de la salut pública

 • Els sistemes de salut espanyol i català

  • Sistema de salut espanyol

  • Sistema de salut català

Metodologies docents

 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, etc.). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent, guies i indicacions dels treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.
 • L'estudiantat podrà realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura. Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.
 • A continuació es mostren les principals activitats formatives de l'assignatura:
  • Sessions plenàries: 20h (10 sessions)
  • Seminaris: 10h (5 sessions)
  • Treball autònom i tutelat: 95h

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats derivades dels seminaris

35%

Bloc 2

Anàlisi d'una intervenció de salut pública (inclou memòria escrita i defensa oral)

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements