Grau en Infemeria

Bioètica i Legislació professional.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals: 

 • CB2. Elaborar i defensar arguments davant companys/es i professors/es.
 • CB3. Reunir dades rellevants per a poder interpretar aspectes rellevants de la cura de les persones des de la perspectiva ètica per tal d'emetre judicis i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement i a la millora de les cures infermeres.
 • CB4. Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants.
 • CB5. Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure, respectar, el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, en coherència amb la forma que viuen el seu procés vital ( salut - malaltia).
 • CG12. Conèixer el Codi d'Ètica d'Infermeria, comprenent l'abast ètic de la salut en un context mundial de transformació.

Específiques:

 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Resultats d’aprenentatge

 • Relacionar conceptes i valors personals i professionals
 • Analitzar el procés del judici moral
 • Identificar les característiques i finalitat de l'activitat professional
 • Argumentar les diferents aproximacions ètiques en la cura infermera
 • Establir relacions entre les normes deontològiques i els principis bioètics
 • Reflexionar sobre els dilemes ètics que es generen en la pràctica del tenir cura
 • Analitzar els drets dels/les pacients en el marc del respecte al principi d'autonomia i el deure professional
 • Identificar les aportacions del Codi d'Ètica en l'anàlisi i la presa de decisions
 • Conèixer les normes legals que regulen l'activitat professional de la infermera

Continguts

 • Bloc I. Ètica.
  • i. Ètica i moral. Conceptes generals.
  • ii. Metodología de la resolució de conflictes ètics.
  • iii. La informació al pacient. El consentiment informat. La capacitat dels/les pacients per a prendre decisions.
  • iv. Confidencialitat, intimitat i secret.
  • v. L'ùs de recursos.
  • vi. Qüestions ètiques al final de la vida.
  • vii. Els Comitès d'Ètica.
  • viii. Les voluntats anticipades. La donació i trasplantament d'òrgans.
  • ix. L'objecció de consciència. Testimonis de Jehová. La discriminació positiva del personal sanitari.
    
 • Bloc II. Legislació i dret professional.
  • i. Concepto de norma.
  • ii. Especialitats, branques del dret.
  • iii. Els drets i deures dels/les usuaris /ies.
  • iv. La responsabilitat professional.
  • v. Normativa sanitària.

Metodologies docents

MÈTODE ACTIVITAT, AVALUACIÓ i PES
Sessions plenàries a) Participació i assistència a classe
5%
Seminari
Simulacions
Tutories grupals
b) Treball de seminari i simulacions individuals i grupals
30%
Treball de cas c) Treball grupal d'un cas propi de l'Assignatura
30%
Estudi i treball autònom individual i de grup d) Examen: qüestionari de coneixements
35%

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

35%

Bloc 1

Activitats derivades dels seminaris

30%

Bloc 2

Anàlisi d'un cas clínic

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements