Grau en Infemeria

Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1.Demostrar i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats. inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2.Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3.Reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic
 • CB5.Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1.Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2.Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG3.Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria a situacions de cures específiques.
 • CG4.Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6.Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7.Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8.Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9.Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11.Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17.Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19.Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per a proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a las persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE15. Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • CE17. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases. Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut. Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació. Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
  Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut. Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Donar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decidir del pacient i família. Individualitzar les cures considerant l'edat, el gènere, els diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 5.1. Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital
 • RA 5.2. Descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • RA 5.3. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
 • RA 5.4. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • RA 5.8. Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en diferents fases
 • RA 5.14. Conèixer els principis bàsics d'identificació i actuació en situacions de risc vital i situacions terminals.
 • RA 5.20. Analitzar i interpretar les situacions de cures utilitzant la metodologia del procés de cures i les taxonomies infermeres
 • RA 5.21. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA5.22. Desenvolupar actitud, habilitats cognitives, psicomotrius, i relacionals comunicatives
 • RA 5.23. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada
 • RA5.24. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments
 • RA5.25. Utilitzar el diàleg reflexiu i l'autoavaluació de les pròpies experiències d'aprenentatge com a mitjans per al desenvolupament continu del coneixement professional.

Continguts

 • Bloc 1. Inici de l'atenció en salut de la persona adulta.
  • Característiques estructurals organitzatives en el nivell d'atenció primària de salut.
  • Model actual d'Atenció Primària (AP) i Equip d'atenció primària (EAP)
  • Conceptes i organització en atenció primària de salut .
  • Centre de salut. Centre d'atenció primària (CAP)
  • Equip d'atenció primària. Organització del centre de salut
  • Funcionament de la consulta d'AP
  • Atenció domiciliària. Recursos .Concepte i característiques
  • Modalitats d'atenció domiciliària
 • Bloc 2. Atenció infermera a la persona adulta en els processos respiratoris.
  • Infermera d'atenció primària i comunitària
   • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
   • Tabac, al·lèrgies, infeccions, vacunes.
   • Tècnica l'ús correcte de l'inhalador.
   • Procediment tècnica Espirometria.
   • Malalties respiratòries l'Asma i la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC).
   • Atenció a la cronicitat dels processos respiratoris.
  • Infermera en l'àmbit hospitalari:
   • Valoració d'infermeria del sistema respiratori.
   • Proves diagnòstiques: (cultius, proves de funció respiratòria (PFR),espirometria, pulsioximetria, gasometria arterial, estudis d'imatge, estudis angiogràfics, gammagrafia pulmonar, tècniques endoscòpiques, estudi de líquid pleural (toracocentesi)
   • Sistemes terapèutics i cures específiques: oxigenoteràpia, aerosols, nebulitzadors, vies aèries artificials, tècniques de drenatge de secrecions
   • Cures generals dels processos d'infermeria en l'atenció d'infermeria als problemes respiratoris.
   • Cures infermeres específiques per processos: Pneumònia vs IRA, MPOC aguditzat, Descompensació asma, IQ cirurgia toràcic( pneumotòrax, simpatectomia). Tumors .
 • Bloc 3. Atenció infermera a la persona adulta en els processos renals.
  • Infermera d'atenció primària i comunitària
   • Atenció a la cronicitat dels processos del sistema renal.
   • Sistemas preventius, terapèutics i cures específiques.
  • Infermera en l'àmbit hospitalari: Processos dels pacients amb problemes renals
   • Valoració d'infermeria del sistema urinari.
   • Sistemas terapèutics i cures específiques.
   • Procés d'infermeria:
    • Infecciones de las vies urinàries
    • Obstruccions urològiques.
    • Traumatismes del sistema renal.
    • Nefropaties.
    • Insuficiència Renal.
    • Trastorns de la pròstata.
    • Transplant renal
 • Bloc 4. Atenció infermera a la persona adulta en els processos onco-hematològics.
  • Infermera en l'àmbit hospitalari
   • Tipus de tractament: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, hormonoteràpia, trasplantament de progenitors hematopoiètics.
   • Processos onco-hematològics aguts:
    • Valoració infermera: dolor, dispnea, edema, fatiga, síncope
    • Estudis diagnòstics/terapèutics, estudis analítics, valoració hemodinàmica: monitorització
   • Procés d'infermeria:
    • Risc d'infecció i d'hemorràgia
    • Mucositis i valoració nutricional
    • Dolor oncològic
    • Maneig dels accessos venosos perllongats.
 • Bloc 5. Atenció infermera a la persona adulta en els processos endocrins.
  • Infermera d'atenció primària i comunitària
   • Atenció a la cronicitat dels processos del sistema renal.
   • Sistemas preventius, terapèutics i cures específiques.
  • Infermera en l'àmbit hospitalari: Processos endocrins aguts
   • Valoració infermera: Glicèmies.
   • Proves diagnostiques i sistemes terapèutics.
   • Cures infermeres del pacient amb trastorns endocrins:
    • Hipertiroïdisme.
    • Hipotiroïdisme.
    • Alteracions de las glàndules suprarenals: Síndrome de Cushing.
    • Diabetis insípida.
    • Diabetis mellitus.
 • Bloc 6. Atenció infermera a la persona adulta en els processos digestius
  • Infermera en l'àmbit hospitalari: Processos digestius aguts
   • Valoració infermera: dolor abdominal, nàusees i vòmits, canvis intestinals
   • Proves diagnostiques i sistemes terapèutics
   • Cures infermeres del pacient amb trastorns gastrointestinals superiors:
    • Desgarrament de Mallory - Weiss.
    • Úlceres gastrointestinals.
    • Hemorràgia gàstrica.
   • Cures infermeres del pacient amb trastorns gastrointestinals inferiors.
    • Trastorns inflamatoris e infecciosos.
    • Hèrnies abdominals.
    • Obstrucció intestinal.
    • Problemes anorrectals.
    • Hemorràgia gastrointestinal inferior.
   • Cures infermeres de pacients amb trastorns de fetge, vesícula biliar i pàncrees.
 • Bloc 7. Atenció infermera a la persona adulta en els processos múscul-esquelètics.
  • Infermera d'atenció primària i comunitària.
   • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia: dolor (osteoporosi, artrosi, fibro- miàlgia), fatiga crònica, LPP, úlceres vasculars.
   • Patologia de la columna lumbar en l'adult.
  • Infermera en l'àmbit hospitalari: Processos múscul-esquelètics
   • Processos de traumatologia aguts
   • Valoració infermera: incapacitat funcional.
   • Procés d'infermeria:
    • Tractament de les fractures: reducció, immobilització, manteniment i restauració de la funció, rehabilitació.
    • Cirurgia múscul-esquelètica: reemplaçament de pròtesis articulars.

Metodologies docents

 • En el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, i s'utilitzarà també com a mitjà de comunicació.
 • Els i les estudiants podran realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura. Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.
 • A continuació es mostra les principals activitats formatives de l'assignatura:
  • Sessions plenàries: Les sessions plenàries són l'espai on es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura, utilitzant diferents estratègies: classes magistrals participatives, aula inversa amb activitats de discussió, anàlisi de casos a l'aula on els estudiants exposaran a la professora i la resta d'estudiants part del treball realitzat en el seu temps de treball autònom.
  • Seminaris: Els/les estudiants, en grups, treballaran casos supervisats per un professor expert, que actuarà de facilitador. Caldrà fer treball previ de lectures recomanades, i de visualització de vídeos.
  • Simulacions: Els/les estudiants treballaran sobre habilitats (una sessió, 2 hores ) i casos simulats a l'aula de simulació d'alta fidelitat (dos sessions, 6 hores ) posant en pràctica els continguts desenvolupats a les classes plenàries i als seminaris.
  • Treball autònom i treball tutelat: 70 + 40 = 110 hores
   • Preparació dels continguts dels seminaris.
   • Preparació de l'examen: estudi, resums, esquemes, mapes conceptuals.
   • Lectures de llibres i textos recomanats i obligatoris.
   • Visualització i anàlisi de vídeos.