Grau en Infemeria

Farmacologia

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una área d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes queimpliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de biologia, química, matemàtiques, càlculs de dosificació id'argumentació
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es, professors/es, professionals i malalts/es
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants(Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Reunir i interpretar dades rellevants per a poder interpretar de forma correcta la literatura científica i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement terapèutic i a la prescripció d'infermeria
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • Proporcionar des de la filosofia del tenir cura una atenció professional adequada a les necessitats de salut de les persones
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Conèixer les bases teòriques de la Infermeria Basada en l'Evidència com a base del maneig terapèutic i de prescripció infermera
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
 • CE3. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos
 • CE4. Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum
  • Conèixer els beneficis esperats, riscos associats i efectes derivats de l'administració i consum de medicaments.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 9. Comprendre les mesures terapèutiques i instrumentals.
 • RA 10. Aplicar els coneixements adquirits en situacions de laboratori i resolució de casos.
 • RA 17. Identificar les diferents famílies farmacològiques així com les seves indicacions, contraindicacions, les cures infermeres implícits.
 • RA 18. Calcular i administrar les dosificacions de fàrmacs prescrits.
 • RA 19. Interpretar els efectes farmacològics beneficiosos i adversos produïts per l'administració dels diferents fàrmacs, i respondre adequadament a ells.
 • RA 20. Comunicar errors i efectes adversos.
 • RA 21. Respectar els principis ètics que garanteixin les necessitats seguretat, qualitat i legalitat.

Continguts

 • Tema 1. Introducció a l'assignatura.
  • Principis bàsics de la farmacologia.
  • Importància de la Farmacologia en el context dels estudis d'infermeria.
  • El medicament: Origen i composició. Formes medicamentoses d'ús habitual.
  • La investigació amb medicaments: desenvolupament pre-clínic, assaig clínic.
 • Tema 2. Farmacodinàmia
  • Concepte de receptor farmacològic.
  • Cèl· lula diana.
  • Mecanismes d'acció dels fàrmacs: agonistes - antagonistes.
  • Accions farmacològiques: terapèutiques, adverses, tòxiques.
 • Tema 3. Farmacocinètica
  • Processos de alliberació, absorció, distribució i transport, metabolització i excreció dels fàrmacs.
  • Situacions especials en farmacoteràpia: Utilizació de medicaments en geriatria, embaràs, lactància i en patologies hepàtiques i renals.
  • Interaccions, incompatibilitats i estabilitats dels medicaments.
 • Tema 4. Farmacologia del sistema nerviós
  • Analgèsics-antitèrmics i antiinflamatoris no esteroides, analgèsics opiacis.
  • Antigotosos.
  • Ansiolítics. Sedants. Hipnòtics.
  • Antidepressius. Antipsicòtics.
 • Tema 5. Fàrmacs reguladors de les funcions metabòliques
  • Hipoglucemiants: insulina i antidiabètics orals.
  • Hipolipemiants.
 • Tema 6. Fàrmacs sistema respiratori
  • Antitusígens centrals, expectorants i mucolítics.
  • Broncodilatadors: Centrals, β- adrenèrgics, anticolinèrgics.
  • Corticosteroids.
  • Antagonistes de leucotriens.
 • Tema 7. Farmacologia del sistema cardiovascular
  • Hipertensió.
  • Insuficiència cardíaca.
  • Fàrmacs anticoagulants
 • Tema 8. Farmacologia antiinfecciosa
  • Antimicrobians
  • Antirretrovirals. VIH.

Metodologies docents

 • Classes magistrals.
 • Sessions en grups reduïts.(seminaris)
 • Treball de casos
 • Simulacions

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).


Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Resolució de casos clínics introductoris

40%

Bloc 2

Resolució de casos clínics avançats

30%

Bloc 3

Prova individual de coneixements