Grau en Infemeria

Pràcticum Introductori III.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unit o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura.
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural.
 • RA4. Utilitzar els fonaments, els principis teòrics i els principis metodològics en las situacions reals del tenir cura
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge.
 • RA6. Mostrar ser capaç de garantir en tot moment la intimitat, la confidencialitat i el secret professional, sense jutjar a les persones.
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge.
 • RA8. Programar activitats i intervencions per protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups.
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

Continguts

 • Els continguts específics vindran determinats fonamentalment per les assignatures teòriques i teòric pràctiques que s'hagin realitzat abans de l'estada pràctica. Estaran influenciats també pel Centre de destí, per l'assignació del servei o departament, i per la tutor/a clínica i/o tutor/a acadèmica.
 • Cal destacar, que més enllà de les assignacions, per a que els/les estudiants siguin capaços d'integrar les coneixements, habilitats i actituds apresses, i també les experiències vivencials acumulades, serà determinant l'aprofitament dels Seminaris i espais tutorials, individuals i grupals, així com l'autoexigència de l'auto-formació.
 • Són continguts rellevants en aquesta assignatura:
  • La praxis infermera des dels models humanistes i integradors. Les funcions infermeres en els diferents nivells d'atenció sanitària.
  • El llenguatge infermer. Diagnòstics, resultats i intervencions d'infermeria d'ús habitual en l'entorn de Cures assignat.
  • Les relacions dins de l'equip intra i interdisciplinari de salut. El rol independent i de col·laboració de la infermera.
  • El procés d'emmalaltir en les diferents fases del cicle vital. Factors i hàbits de risc. Prevenció i manteniment de la salut. Detecció de situacions de risc per pluripatologia o polimedicació. Eines d'exploració i de diagnòstics clínic.
  • La valoració integral infermera i les necessitats/problemes de salut reals i de risc.
  • Problemes de salut prevalents en adults, infants o adolescents. Promoció, prevenció i abordatge infermer en els cuidatges professionals bàsics. Detecció d'estils de vida saludables i d'hàbits de risc.
  • Les bases anatomo-fisiològiques-patològiques i epidemiològiques necessàries per a la comprensió dels diferents processos d'emmalaltir.
  • El marc ètic i legal de les cures infermeres. Drets i deures dels malalts en els nostres centres. Codi deontològic infermer en la pràctica assistencial.
  • Característiques específiques del desenvolupament integral, en les etapes del cicle vital.
  • Els cuidatges de confort, acompanyament i suport.
  • La seguretat física i emocional de les persones i de l'entorn.
  • La gestió des fàrmacs. Indicadors de seguretat i d'incidències.
  • La interculturalitat: sensibilització i individualització de la competència intercultural en l'atenció infermera.
  • Cultures, seguretat i educació alimentària.
  • L'ús terapèutics dels aliments i les dietes, i la seguretat alimentària.
  • El pla d'atenció infermera: del plantejament teòric a la aplicació pràctica. La valoració i la recollida de dades com a part fonamental del procés de cures.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un ROL ACTIU fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball continuo tutelat. A més del/la titular de l'assignatura, els estudiants disposaren d'una tutora acadèmica i una tutora clínica amb l'objectiu d'acompanyar el procés d'aprenentatge i ajudar a fer una immersió en els Centres reals de pràctiques que faciliti l'adquisició de les competències infermeres d'aquesta assignatura.
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant la informació necessària pel seguiment i l'avaluació de l'assignatura.
  Les metodologies utilitzades s'enumeren a continuació:
  • MD4. Treball Individual
  • MD6. Tutories en grup o individuals
  • MD9. Pràctica formativa tutelada
  • MD13. Lectura Crítica
  • MD14. Estudi de Casos

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració del grau d'assoliment de les competències per l'estudiant mitjançat l'avaluació dels resultats d'aprenentatge. Es planteja una avaluació continuada i formativa, orientada al procés, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament integral de l'estudiant a la vegada que es generen oportunitats de millora al llarg del procés. S'avaluen les competències bàsiques i genèriques de cadascuna de les assignatures on es desenvolupa el Pràcticum.

Els mètodes d'avaluació del Pràcticum han estat traçats per evidenciar la consecució dels resultats d'aprenentatge en sintonia amb els objectius i les activitats formatives. Permeten avaluar el desenvolupament competencial, tant els coneixements teòrics com les habilitats pràctiques. En aquesta avaluació intervenen el/la tutor/a tutor/a clínic/a (60%), l'estudiant (5%) i el/la tutor/a acadèmic/a (35%).

També s'estableixen mecanismes de feedback personalitzats perquè l'estudiant pugui participar en la concreció de l'avaluació i pugui solucionar els seus dubtes sobre aquesta, a més de rebre informació sobre els resultats obtinguts.

Taula resum de l'avaluació continuada

Sistema d'avaluació

Estratègia

Persona avaluadora

Percentatge

Activitats Acadèmiques

Diari Reflexiu Tutora acadèmica 10%
Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) Tutora acadèmica 10%
Treball d'ubicació Tutora acadèmica 5%

Tutories grupals

Discussió de casos clínics, temàtiques transversals i treballs en grup.

Tutora acadèmica

10%
Pràctica clínica Activitats desenvolupades al centre de pràctiques Tutora clínica i tutora acadèmica 6 60%
Autoavaluació Rúbrica d'autoavaluació 7 Estudiant 5%

6 La tutora acadèmica serà qui ompli la rúbrica d’avaluació clínica a Moodle. En cas de discrepàncies entre les dues tutores, la tutora acadèmica és qui té una visió global del procés d’aprenentatge de l’estudiant. La titular de l’assignatura pot participar de l’avaluació.

7 Ha d’estar acord amb les valoracions de la tutora clínica i acadèmica. En cap cas podrà haver una diferencia de 2 punts amb aquestes valoracions. La tutora acadèmica serà qui validi la informació i la traspassi oficialment a la rúbrica del llibre qualificador de Moodle. Si la valoració que fa l'estudiant excedeix en més de dos punts a la que fa la tutoria clínica es posarà una nota de 5.