Grau en Infemeria

Salut Laboral

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Mireia Julià

 • Col·laboradors:

  • Dra. Astrid Escrig

  • Sra. Eva Padrosa

Competències

Generals:

 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic-tècnics i els de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdiscipliar els professionals i demés professionals de les organitzacions assistencials.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Específiques:

 • CE5. Aplicar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut i conèixer les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
 • CE6. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per atendre a les persones, tant de forma individual com col·lectiva, en situacions de salut i malaltia, analitzant la influència dels factors interns i externs en el seu nivell de salut.
 • CE16. Conèixer i aplicar la metodologia de la investigació en els diferents àmbits de la professió.
 • CE19. Conèixer les situacions de salut en l'adult identificant les necessitats, manifestacions i problemes per proporcionar cures integrals i eficaces.
 • CE24. Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital per proporcionar cues integrals i eficaces.

Resultats d’aprenentatge

 • Una vegada finalitzada l'assignatura els estudiants podran coneixer què s'enten per determinants socials de la salut, com la ocupació és un d'aquests determinants i com pot aquesta ocupació crear desigualtats en salut en la població treballadora. També apendran la importancia dels determinants socials de nivel macro o del context en aquesta relació.
 • Apendran a llegir els resultats de recerca científica en aquest camp i a través d'una visió crítica, treure conclusions a través de diferents pràctiques i treballs. A més, aquest coneixement el podran aplicar en altres assignatures i en el treball final de grau.

Continguts

 • Tema 1. Salut laboral

 • Tema 2. Els determinants socials de la salut

 • Tema 3. Desigualtats en salut i les seves causes relacionades amb el treball

 • Tema 4. Condicions de treball i salut

 • Tema 5. Lesions i malalties relacionades amb el treball

 • Tema 6. Condicions d'ocupació i salut

 • Tema 7. Precarietat laboral i salut

 • Tema 8. Treball informal i salut

 • Tema 9. Atur i salut

Metodologies docents

 • En aquesta assignatura es combinaran diferents metodologies d'ensenyament aprenentatge, que es desenvoluparan en sessions plenàries i treball autònom/grupal previ i posterior a les sessions plenàries i per la realització d'un treball.
 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, podcast, etc). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent, guies, indicacions treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.
 • La metodologia consta de diferents parts:
  • Sessions plenàries: Les sessions plenàries són l'espai on es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura, utilitzant diferents estratègies: classes magistrals participatives, activitats de discussió, aclariment de continguts, anàlisi de casos a l'aula on l'estudiantat exposaran part del treball realitzat en el seu temps de treball autònom.
  • Pràctica: on es posaran en pràctica els coneixements adquirits a la teoria a través d'un treball.

Avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Anàlisi d'un cas pràctic

30%

Bloc 2

Anàlisi de les condicions d'ocupació i salut

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements