Grau en Infemeria

Cuidatges en els processos de mort i dol

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut - malaltia.
 • CG18. Conèixer les estratègies per aplicar mesures de confort i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

Competències genèriques d'ANECA:

 • CG13. Capacitat d'adaptació a noves situacions
 • CG14. Capacitat per generar noves idees (creativitat)
 • CG28. Compromís ètic

Específiques:

 • CE25. Conèixer les cures pal·liatives i el control del dolor per proporcionar cures infermeres que millorin la situació dels malalts avançats i terminals

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • Desenvolupar una visió global i integradora del procés de mort i dol (E55)
 • Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa amb les persones i
 • Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients i famílies (G23; P8)
 • Identificar els aspectes principals de les cures pal·liatives (P18; E55)
 • Aplicar el procés de cures infermeres a persones en procés de mort i dol (G18; G23; P5; P8)
 • Diferenciar els diversos recursos d'atenció a les persones en processos de mort i dol (P5; P18)
 • Reconèixer els processos patològics del dol (G22; E55)

Continguts

 • Introducció a les cures pal·liatives
 • La infermera en les cures pal·liatives. El control simptomàtic
 • Control del dolor
 • Situació d'últims dies. Sedació pal·liativa
 • Bioètica a les cures pal·liatives
 • Comprendre per acompanyar al pacient al final de la vida i a la seva família. Autoconeixement
 • Gestió emocional. Acompanyament emocional al pacient i la seva família en processos de final de vida
 • Acompanyament en processos de dol
 • Com donar males noticies

Metodologies docents

 • 1. Sessions plenàries expositives i participatives. Té un valor important la implicació de l´alumne en el seu aprenentatge, (G18; P5; P18; E55)
 • 2. Visualització de vídeos, lectura de textos i articles sobre el contingut de l´assignatura. (G23; P18; E55)
 • 3. Seminaris de reflexió i discussió. (G22; G23; P8; P18)
  • Seminari Integrat
 • 4. Exercicis de Role-Playing (G22, G23, P8, P18)
 • 5. Simulacions
 • 6. Projecte transversal ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
 • 7. Elaboració de plans de cures de casos presentats (G18; G23; P5)
 • 8. Cerca d'informació autònoma sobre els temes que es desenvoluparan tant en les sessions plenàries com en els seminaris (P18; E55)
 • 9.Tutories individualitzades que es realitzaran a demanda de l'estudiant o dels professors (G18; G23)

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Aprenentatge Basat en Problemes - Projecte integrat amb assignatura de "Infermeria gerontològica"

30%

Bloc 2

Treball grupal a partir dels seminaris: Resolució de casos

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements