Grau en Infemeria

Gestió i innovació en Cuidatges infermers

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Demostrar posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2.Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB4.Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial de transformació.
 • CG13.Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU).
 • CG20. Tenir autonomia i capacitat crítica per l'ús de les TIC's.
 • CG26. Capacitat de dissenyar i gestionar de projectes
 • CG27. Desenvolupar iniciativa i esperit emprenedor

Específiques:

 • CE22. Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 5.22.Desenvolupar actitud, habilitats cognitives, psicomotrius, i relacionals comunicatives.
 • RA 5.23. Argumentar de forma estructurada, concisa i contrastada.
 • RA 5.24. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.
 • RA 49. Reconèixer el mar de referència, conceptes i perspectives de la gestió clínica de les cures en el marc de la gestió clínica en general.
 • RA 50. Reconèixer i utilitzar els conceptes propis de la gestió clínica i de gestió de la qualitat en l'àmbit de cures
 • RA 51. Dissenyar propostes de millora de la qualitat assistencial
 • RA 52. Analitzar l'aplicació del procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures en situació de laboratori
 • RA 53. Identificar les estratègies de lideratge d'equips de salut
 • RA 54. Aplicar el procés de gestió de conflictes en equips de salut
 • RA 55. Conèixer els elements bàsics del finançament sanitari i sociosanitari
 • RA 59.Identifica les desviacions, estereotips i rols de gènere en la disciplina i la pràctica de la professió.

Continguts

 • Unitat 1. Política i Organització Sanitària
  • Característiques dels sistemes sanitaris
  • Sistemes sanitaris, sistema sanitari espanyol i català
  • Organització sanitària. Nivells d'atenció.
 • Unitat 2. Gestió i Innovació en les organitzacions
  • Models de gestió de les organitzacions 
  • Cultura de les organitzacions
  • Planificació estratègica, missió i visió de la institució
  • Comunicació i lideratge d'equips professionals
  • Gestió de persones i equips
  • Gestió de conflictes i presa de decisions
  • Gestió del talent i recursos humans
  • Anàlisi i planificació estratègica
  • Gestió i fases: Planificació, organització, control i avaluació 
  • Innovació en les organitzacions
 • Unitat 3: Gestió sanitària i dels serveis de cures d'infermeria.
  • Gestió infermera i models
  • Activitat sanitària. 
  • Procés assistencial 
  • Rols Avançats en infermeria
  • Gestió de material sanitari i sostenibilitat
 • Unitat 4 . Gestió de la qualitat i Seguretat del pacient
  • Concepte i components de la qualitat assistencial 
  • Cultura de seguretat: conceptes d'error, esdeveniment advers i incident
  • Gestió de riscos. Elements i metodologia
  • Anàlisis i gestió de l'error
  • Principis generals d'un programa de qualitat
  • Cicle i eines de millora continua
    

Metodologies docents

En el desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, guies, textos, documents, activitats, instruments d'avaluació, i s'utilitzarà també com a mitjà de comunicació.

Els i les estudiants podran realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.

S'utilitzarà una metodologia docent basada en l'aprenentatge continu per l'assoliment de les competències requerides a partir de l'exposició i anàlisi de continguts, treball en equip i elaboració d'activitats.

A continuació es mostra les principals activitats formatives de l'assignatura:

 • Sessions plenàries: Les sessions plenàries són l'espai on es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura, utilitzant diferents estratègies: classes magistrals participatives, aula inversa amb activitats de discussió, anàlisi de casos a l'aula on els estudiants exposaran a la professora i la resta d'estudiants part del treball realitzat en el seu temps de treball autònom.
 • Seminaris: Els/les estudiants, en grups, treballaran casos supervisats per un professor expert, que actuarà de facilitador. Caldrà fer treball previ de lectures recomanades, i de visualització de vídeos.
 • Simulacions: Els/les estudiants treballaran casos simulats a l'aula de simulació d'alta fidelitat (una sessió 3 hores ) posant en pràctica els continguts desenvolupats a les classes plenàries i als seminaris.
 • Treball autònom i treball tutelat: 60 + 35 = 95 hores
  • Preparació dels continguts dels seminaris.
  • Preparació de l'examen: estudi, resums, esquemes, mapes conceptuals.
  • Lectures de llibres i textos recomanats i obligatoris.
  • Visualització i anàlisi de vídeos

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Anàlisi de sistemes de salut

35%

Bloc 2

Projecte grupal (inclou lliuraments parcials)

35%

Bloc 3

Prova individual de coneixements