Grau en Infemeria

Pràcticum Clínic II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

8

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un  àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants (habitualment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica i o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. 
 • CE3. Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos.
 • CE5. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable. Identificar els nutrients i els aliments en què es troben. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital. 
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies ihabilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE12. Comprendre, des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents. 
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses. 
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • CE26. Pràctiques pre-professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura. 
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles. 
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural. 
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge. 
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge. 
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica. 
 • RA10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones. 
 • RA11. Construir nous coneixements sobre el cuidatge des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció. 
 • RA12. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses. 
 • RA14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic de la intervenció. 
 • RA15. Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en un àrea concreta d'intervenció. 
 • RA17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adients a l'àmbit on es duen a terme les pràctiques pre professionals i aplicar guies clíniques adients. 
 • RA19. Observar i participar en les actuacions professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions dutes a terme.
 • RA21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

Continguts

 • 1. Fonaments teòrics anatomofisiològics, fisiopatològics, terapèutics, psicopatològics, polítics sanitaris, així com els coneixements requerits per a la pràctica professional 
 • 2. Conceptes, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres a persones adultes en procés de salut i/o malaltia.
 • 3. Habilitats comunicatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cures.
 • 4. Habilitats de cooperació i de treball amb els diferents professionals que formen els equips interdisciplinaris.
 • 5. Principis ètics i legals que regulen la pràctica de la cura i els valors professionals regulats pel codi deontològic d'infermeria.
 • 6. Gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • 7. Qualitat assistencial en la pràctica clínica: seguretat, mesures preventives.
 • 8. Cures infermeres a malalts ingressats (hospital, centre sociosanitari) per diferents motius (intervencions quirúrgiques, malalties cròniques, neoplàsies, etc.).
 • 9. Cures infermeres a malalts o persones grans en el seu domicili o a la consulta d'Atenció Primària.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.
 • En el cas del pràcticum Clínic I i II es combinaran durant el desenvolupament de les pràctiques clíniques diferents activitats de caire acadèmic que tindran com a objectiu integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència.
 • A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació del Pràcticum es basa en la valoració del grau d'assoliment de les competències per l'estudiant mitjançat l'avaluació dels resultats d'aprenentatge. Es planteja una avaluació continuada i formativa, orientada al procés, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament integral de l'estudiant a la vegada que es generen oportunitats de millora al llarg del procés. S'avaluen les competències bàsiques i genèriques de cadascuna de les assignatures on es desenvolupa el Pràcticum.

Els mètodes d'avaluació del Pràcticum han estat traçats per evidenciar la consecució dels resultats d'aprenentatge en sintonia amb els objectius i les activitats formatives. Permeten avaluar el desenvolupament competencial, tant els coneixements teòrics com les habilitats pràctiques. En aquesta avaluació intervenen el/la tutor/a tutor/a clínic/a (60%), l'estudiant (5%) i el/la tutor/a acadèmic/a (35%).

També s'estableixen mecanismes de feedback personalitzats perquè l'estudiant pugui participar en la concreció de l'avaluació i pugui solucionar els seus dubtes sobre aquesta, a més de rebre informació sobre els resultats obtinguts.

Taula resum de l'avaluació continuada

Sistema d'avaluació

Estratègia

Persona avaluadora

Percentatge

Activitats Acadèmiques

Diari Reflexiu Tutora acadèmica 10%
Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) Tutora acadèmica 10%
Treball d'ubicació Tutora acadèmica 5%

Tutories grupals

Discussió de casos clínics, temàtiques transversals i treballs en grup.

Tutora acadèmica

10%
Pràctica clínica Activitats desenvolupades al centre de pràctiques Tutora clínica i tutora acadèmica 6 60%
Autoavaluació Rúbrica d'autoavaluació 7 Estudiant 5%

6 La tutora acadèmica serà qui ompli la rúbrica d’avaluació clínica a Moodle. En cas de discrepàncies entre les dues tutores, la tutora acadèmica és qui té una visió global del procés d’aprenentatge de l’estudiant. La titular de l’assignatura pot participar de l’avaluació.

7 Ha d’estar acord amb les valoracions de la tutora clínica i acadèmica. En cap cas podrà haver una diferencia de 2 punts amb aquestes valoracions. La tutora acadèmica serà qui validi la informació i la traspassi oficialment a la rúbrica del llibre qualificador de Moodle. Si la valoració que fa l'estudiant excedeix en més de dos punts a la que fa la tutoria clínica es posarà una nota de 5.