Grau en Infemeria

Treball Fi de Grau

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

10

Tipus:

Obligatòria

Curs:

4t

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n / 3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'Estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE27. Treball fi de grau: Matèria transversal. El treball es farà associat a diferents matèries.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Demostrar la utilització correcta de les bases de dades i l'ús de l'anglès
 • RA2. Descriure i definir un fenomen / problema objecte d'estudi
 • RA3. Determinar el marc teòric que sustenta el fenomen / problema a estudiar
 • RA4. Buscar, ordenar i estructurar la informació sobre el fenomen / problema a estudiar amb un abordatge nou i crític
 • RA5. Descriure i determinar la metodologia adequada per a ell estudi del fenomen / problema
 • RA6. Cal descriure les tècniques de recollida de dades i els mètodes d'anàlisi
 • RA7. Aplicar les normes ètiques i jurídiques que regulen el treball científic
 • RA8. Presentar de forma escrita i defensar oralment el disseny del treball d'alçada de grau
 • RA11. Demostrar autonomia de criteri intel·lectual i científic
 • RA12. Demostrar capacitat crítica, analítica i constructiva
 • RA13. Demostrar dominis teòrics i metodològics
 • RA14. Cal descriure els resultats quant a propostes de futur
 • RA17. Sap desenvolupar un projecte de recerca amb perspectiva de gènere.

Continguts

 • L'assignatura s'organitza en quatre grans mòduls corresponents a contingut de les tres grans disciplines i la seva integració. Malgrat això, la docència dels quatre blocs no té lloc separadament i correlativa sinó de forma integrada, per facilitar l'aprenentatge i acostar l'alumnat a la realitat.
  • L'assignatura gira entorn de dos eixos principals: el desenvolupament de la memòria escrita del protocol i/o projecte de recerca i la seva defensa oral davant un tribunal especialitzat. Per tant, els continguts de l'assignatura són:
  • Cerca de bibliografia i material cientificotècnic en bases de dades científiques
  • Desenvolupament d'un marc conceptual que permeti contextualitzar un fenomen i/o problema d'estudi
  • Construcció d'una justificació científica que permeti entendre la necessitat acadèmica, política i/o social de desenvolupar un protocol i/o projecte de recerca en infermeria.
  • Redacció d'objectius i, si s'escau, hipòtesis d'un protocol i/o projecte de recerca en infermeria.
  • Plantejament d'un pla metodològic de recerca quantitativa, qualitativa o de revisió bibliogràfica que permeti donar resposta a uns objectius prèviament plantejats.
  • Desplegament de les tasques a realitzar en el marc d'un protocol i/o projecte de recerca i el temps que cal dedicar-li a cada una d'elles en forma de cronograma.
  • Concepció d'un pressupost i/o memòria econòmica que inclogui tots els recursos materials i/o humans necessaris per dur a terme un projecte de recerca.
  • Descripció dels resultats que permet obtenir un projecte de recerca plantejat en base a uns objectius i metodologia determinats
  • Identificació de les potencials limitacions i fortaleses que es deriven dels objectius i la metodologia escollits
  • Síntesi i integració dels continguts del protocol i/o projecte de recerca en forma de conclusions
  • Referenciació científica i identificació del plagi
  • Elaboració de material infogràfic que permeti donar suport a la comunicació científica
  • Comunicació d'un protocol i/o projecte d'investigació científica davant d'un tribunal especialitzat
  • Reflexió i sobre tots els aspectes relacionats amb el protocol i/o projecte d'investigació que permeti donar resposta a les preguntes formulades per un tribunal especialitzat.

Metodologies docents

 • L'assignatura es desenvoluparà principalment a través de tutories individuals i/o grupals realitzades entre el o la tutora i l'estudiant. En aquestes tutories es resoldran dubtes, es revisaran les tasques realitzades fins al moment i s'establiran nous objectius de cara a la pròxima tutoria. La freqüència i duració d'aquestes tutories seran pactades entre l'estudiant i el o la tutora.
 • Aquestes tutories aniran intercalades de treball autònom on l'estudiant haurà de posar en pràctica els continguts debatuts durant les tutories.
 • També es realitzaran dues jornades d'assistència obligatòria en grups reduïts (tipus seminari) on es recordin els continguts bàsics per la realització d'un protocol i/o projecte d'investigació.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

20%

Bloc 1

5% - Valoració inicial
10% - Valoració de mig curs
5% - Valoració final

60%

Bloc 2

Valoració de la memòria escrita

20%

Bloc 3

Valoració de la defensa oral