Grau en Infemeria

Bioètica i Legislació professional.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals: 

 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure, respectar, el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, en coherència amb la forma que viuen el seu procés vital ( salut - malaltia).
 • CG12. Conèixer el Codi d'Ètica d'Infermeria, comprenent l'abast ètic de la salut en un context mundial de transformació.

Específiques:

 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

Resultats d’aprenentatge

 • RA12 Relacionar conceptes i valors personals i professionals
 • RA13 Analitzar el procés del judici moral
 • RA14 Identificar les característiques i finalitat de l'activitat professional
 • RA15 Argumentar les diferents aproximacions ètiques en la cura infermera
 • RA16 Establir relacions entre les normes deontològiques i els principis bioètics
 • RA17 Reflexionar sobre els dilemes ètics que es generen en la pràctica de tenir cura
 • RA18 Analitzar els drets dels/les pacients en el marc del respecte al principi d'autonomia i el deure professional.
 • RA19 Identificar les aportacions del Codi d'Ètica en l'anàlisi i la presa de decisions

Continguts

 • Bloc I. Ètica.
  • i. Ètica i moral. Conceptes generals.
  • ii. Metodologia de la resolució de conflictes ètics.
  • iii. La informació al pacient. El consentiment informat. La capacitat dels/les pacients per a prendre decisions.
  • iv. Confidencialitat, intimitat i secret.
  • v. L'ús de recursos.
  • vi. Qüestions ètiques al final de la vida.
  • vii. Els Comitès d'Ètica.
  • viii. Les voluntats anticipades. La donació i trasplantament d'òrgans.
  • ix. L'objecció de consciència. Testimonis de Jehovà. La discriminació positiva del personal sanitari.
    
 • Bloc II. Legislació i dret professional.
  • i. Concepte de norma.
  • ii. Especialitats, branques del dret.
  • iii. Els drets i deures dels/les usuaris /ies.
  • iv. La responsabilitat professional.
  • v. Normativa sanitària.

Metodologies docents

 • Aquesta assignatura combina la presencialitat i el treball autònom per part de l'estudiantat. Pel que fa a les sessions presencials, aquestes es duran a terme en format plenari, amb la totalitat del grup classe a l'aula, o en format reduït, ja sigui mitjançant els seminaris o les simulacions.

 • Pel que fa a les metodologies d'ensenyament - aprenentatge, s'emprarà l'aula inversa com a estratègia pedagògica transversal al llarg de l'assignatura, metodologia que emplaça l'alumnat a fer activitats prèvies a les sessions per garantir un millor aprofitament de l'espai d'aula. Així mateix, s'emprarà la metodologia de casos per treballar els continguts de l'assignatura de manera més aplicada a la realitat professional. Així, l'alumnat serà emplaçat a discutir casos extrets de la realitat assistencial tant a les sessions presencials com a les activitats d'avaluació continuada.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

10% - Seminari 1

10% - Seminari 2

10% - Seminari 3

35%

Bloc 2

Treball de cas

35%

Bloc 3

Examen