Grau en Infemeria

Metodologia de la investigació

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic-tècnics i de qualitat.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA42. Identificar les etapes del mètode científic i la seva aplicació en infermeria.
 • RA43. Fonamentar la pràctica clínica en l'evidència científica i utilitzar i avaluar de manera crítica la producció científica, que contribueixi a la millora de la qualitat.
 • RA44. Cal descriure les característiques de la investigació quantitativa i qualitativa.
 • RA45. Cal descriure les potencialitats i limitacions de cadascuna de les tècniques.
 • RA47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.
 • RA48. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta.

Continguts

 • Introducció a la recerca en infermeria
  • El mètode científic en la recerca en salut
  • La importància de la recerca en la pràctica infermera
  • Pràctica basada en l'evidència
  • Tendències d'investigació en l'àmbit de la recerca infermera i salut
  • Cerca bibliogràfica i fonts d'informació
  • Lectura crítica de literatura científica
  • Paradigmes de recerca
  • Comunicació científica
  • Recerca i innovació
 • Introducció a la recerca quantitativa
  • La investigació quantitativa en infermeria i salut
  • Dissenys en investigació quantitativa
  • Mostra: tipus i càlcul de la grandària
  • Variables d'estudi
  • Instruments de mesura i fonts d'informació
  • Procediment per a la recollida de dades
  • Anàlisi de dades quantitatives
  • Criteris ètics i de rigor científic
 • Introducció a la recerca qualitativa
  • La investigació qualitativa en infermeria i salut
  • Dissenys en investigació qualitativa
  • Participants i tipus de mostra
  • Tècniques per a la recol·lecció de dades
  • Anàlisi de dades qualitatives
  • Criteris ètics i de rigor científic

Metodologies docents

 • En aquesta assignatura es combinaran diferents metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que es desenvoluparan en sessions plenàries, agrupacions reduïdes participatives (seminaris i tutories acadèmiques) i treball autònom.
 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, pòdcast, etc). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent, guies, indicacions i treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.
 • Els i les estudiants podran realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura. Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.
 • A continuació es mostren les principals activitats formatives de l'assignatura:
 • Sessions plenàries: 27 h (18 sessions)
 • Seminaris: 9 h (6 sessions)
 • Treball autònom i tutelat: 114 h

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

0% – A0. Portafolis (entrega preliminar)

30% – A1. Portafolis (entrega final)

30%

Bloc 2

15% – A2.1. Pilot 1 (quantitatiu)

15% – A2.2. Pilot 2 (qualitatiu)

40%

Bloc 3

Examen final