Grau en Infemeria

Salut Laboral

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic-tècnics i els de qualitat.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions

Resultats d’aprenentatge

 • RA2. Seleccionar i realitzar intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa a cada nivell d'atenció de salut.

 • RA5. Dissenyar i aplicar les intervencions educatives per la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'adquisició d'habilitats en les cures tractament en situacions de malaltia.

 • RA6. Identificar hàbits i actituds de risc per a la salut física i/o mental.

 • RA12. Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut en les persones adultes.

 • RA15. Identificar els factors personals, culturals i socials que condicionen la salut de les persones adultes.

 • RA36. Fomentar estils de vida saludables i l'autocura, donant suporta al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.

Específics:

 • 1. Identificar els conceptes bàsics en salut laboral.

 • 2. Conèixer els models dels determinants socials en salut.

 • 3. Cal descriure les principals condicions de treball i d'ocupació.

 • 4. Conèixer els possibles impactes en la salut de les diferents condicions d'ocupació i treball i les desigualtats que poden crear segons els eixos de desigualtat.

 • 5. Saber cal reconèixer les lesions i malalties relacionades amb el treball així com la seva prevenció.

 • 6. Distingir promoció i prevenció de la salut en l'àmbit laboral i saber realitzar promoció de la salut en l'àmbit laboral.

Continguts

 • Bloc 1. El treball com a determinant social de la salut
  • Definició i conceptualització dels determinants socials de la salut i les desigualtats socials en salut.
  • Diferenciació de les condicions d'ocupació, condicions de treball i relacions d'ocupació.
  • El paper de les condicions d'ocupació, condicions de treball i relacions laborals amb la salut de la població treballadora.
  • Precarietat laboral i salut.
  • Treball informal i salut.
  • Atur i salut.
    
 • Bloc 2. Introducció a la salut laboral i la infermeria del treball
  • Treball i salut. Bases conceptuals i marc legal
  • Prevenció de malalties en l'àmbit del treball: avaluació de riscs i planificació, investigació d'accidents laborals i vacunació.
  • Introducció a la seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada a l'àmbit
  • del treball
  • Lesions i malalties relacionades amb el treball
  • Vigilància de la salut individual i col·lectiva
  • Promoció de la salut laboral

Metodologies docents

 • En aquesta assignatura es combinaran diferents metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que es desenvoluparan en sessions plenàries, agrupacions reduïdes participatives (desenvolupament de casos pràctics) i treball autònom.

 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, etc.). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent de l'assignatura, guies, indicacions dels treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.

 • L'estudiant podrà realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura sota petició del propi estudiant i en l'horari acordat per ambdues parts.

 • A continuació, es mostren les principals activitats formatives de l'assignatura:

  • Sessions plenàries (24 h): durant aquestes sessions es treballaran els continguts teòrics de l'assignatura utilitzant diferents estratègies d'aprenentatge (classes magistrals participatives, debats i discussions, etc.) així com la seva aplicació pràctica mitjançant el desenvolupament de casos pràctics.

  • Treball autònom i tutelat (76 h): en aquests espais l'estudiant es dedicarà a preparar els continguts de cada una de les sessions plenàries, així com de les activitats que s'encomanin per part de l'equip docent per tal d'aprofundir en els resultats d'aprenentatge de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Anàlisis de condicions d'ocupació i salut

30%

Bloc 2

15% – Avaluació de la part 1 del cas pràctic (riscos laborals)
15% – Avaluació de la part 2 del cas pràctic (Vigilància de la Salut)

40%

Bloc 3

Examen final (Bloc teòric 1 i 2)