Grau en Infemeria

Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de fer una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis les persones, considerant-ne els aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia el consentiment informat a la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera com viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial del procés de salut -malaltia.

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE2. Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d’infermeria.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar una visió global i integradora de les situacions de salut dels nens i adolescents, a partir de les diferents teories i models infermers.
 • RA2. Seleccionar i fer intervencions infermeres des d'un plantejament integral adequades a cada etapa a cada nivell d'atenció de salut.
 • RA3. Identificar les característiques de normal desenvolupament psicomotriu, maduratiu i afectiu a cada etapa de la infància i l'adolescència.
 • RA4. Realitzar plans de cures infermers complets i adequats a la situació social i de salut dels nens, adolescents i les seves famílies, que garanteixin la continuïtat de les cures infermeres.
 • RA5. Dissenyar i aplicar les intervencions educatives per a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'adquisició d'habilitats al compte i tractament a situacions de malaltia.
 • RA6. Identificar hàbits i actituds de risc per a la salut física i/o mental
 • RA16. Adquirir habilitats per implicar els pacients i les seves famílies a identificar els factors que condicionen la seva salut

Continguts

1. Coneixement d'espais per l'atenció al pacient crític

 • Ubicació de les urgències hospitalàries
 • Ubicació de les Unitats de Cures Intensius (UCI)
 • Escales de valoració i comunicació
  • ABCDE / X-ABCDE
  • SAMPLER
  • OPQRST
  • SBAR
    

2. Atenció urgent al pacient amb IAM

 • Valoració del pacient amb mètode ABCDE
 • Raonament clínic dels canvis fisiopatològics
 • Avaluar criteris de codi IAM
 • Cures d'infermeria en la situació d'urgències
 • Conèixer tractament inicial urgent 

3. Atenció urgent al pacient amb mixt i respiratori

 • Valoració del pacient amb mètode ABCDE
 • Raonament clínic dels canvis fisiopatològics
 • Coneixements i cures en relació amb la VMNI (CPAP/BIPAP)
 • Cures d'infermeria en la situació d'urgències
 • Conèixer tractament inicial urgent

4. Atenció urgent al pacient amb Accident Vascular Cerebral (AVC)

 • Valoració del pacient amb mètode ABCDE
 • Raonament clínic dels canvis fisiopatològics
 • Avaluar criteris de codi ICTUS
 • Cures d'infermeria en la situació d'urgències
 • Conèixer tractament inicial urgent

5. Valoració i monitoratge del pacient crític a UCI

 • Valoració de cap a peus
 • PVC 
 • PICCO
 • Pulsioxímetria
 • PA invasiva
 • Catèter Swan Ganz
 • Cures d'infermeria

6. Interpretació del monitoratge del pacient crític a UCI

7. Atenció al pacient en xoc.

 • Valoració del pacient mètode cap a peus
 • Raonament clínic dels canvis fisiopatològics
 • Definició i diagnosi del pacient en situació de Xoc
 • Conèixer els tipus de xoc i saber integrar-los en diferents patologies
 • Conèixer tractament en els diferents tipus de xoc
 • Cures d'infermeria en la situació d'urgències

8. Atenció al pacient neurocrí tic a la UCI

 • Valoració del pacient neurocrí tic amb mètode cap a peus
 • Raonament clínic dels canvis fisiopatològics HTIC
 • Monitorització invasiva/no invasiva
  • BIS, TA, FC, FR, PPC, gasometria, SatO 2, Sensor PIC
 • Factors que augmenten o disminueixen la PIC
 • Conceptes d'herniació, enclavament i mort cerebral
 • Cures d'infermeria en pacient neurocrí tic a UCI
 • Conèixer tractament de la HTCI
  • Mesures bàsiques
  • Mesures de primer nivell
  • Mesures de segon nivell

9. SIM de maneig de la via aèria

 • Indicacions pel maneig de la VA
 • Ventilació, oxigenació i abordatge instrumental de la via aèria (guedel, Ambú, màscara laríngia, fastrach...)
 • Seqüència ràpida d'intubació
 • Cures d'infermeria
 • Monitorització

10. SIM de maneig de vies centrals

 • Centrals d'inserció perifèrica (PICC)
 • Centrals
 • Cures d'infermeria

11. SIM de Ventilació Mecànica Invasiva (VMI) i No invasiva (VMNI)

 • Mecànica respiratòria
 • Valors paramètrics i modalitats de ventilació
 • VMI i control amb gasometria
 • Cures d'infermeria

Metodologies docents

 • MD1. Sessions de classe expositives
 • MD4. Treball individual
 • MD6. Tutories presencials en grup o individuals
 • MD9. Pràctica dirigida
 • MD10. Simulació
 • MD11. Treball autònom
 • MD12. Aprenentatge col·laboratiu
 • MD13. Lectura crítica

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Activitats individuals

30%

Bloc 2

Activitats grupals

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements