Grau en Infemeria

Dona i nounat

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.
 • CG2. Planificar i prestar cuidatges infermers dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de les guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG19. Desenvolupar capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe o gènere, per dissenyar solucions
 • CG20. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Específiques:

 • CE18. Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
 • CE19. Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat. Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament. Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seves manifestacions. Analitzar les dades de valoració del nen, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que es poden presentar. Aplicar les tècniques que integren el cuidatge d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els nens i els seus cuidadors. Seleccionar les intervencions dirigides al nen sa i al malalt, així com les derivades dels mitjans de diagnòstic i tractament. Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

Resultats d’aprenentatge

 • RA2. Seleccionar i dur a terme intervencions infermeres des de un plantejament integral adients a cada etapa vital d'atenció de salut.
 • RA3. Identificar les característiques del normal desenvolupament psicomotriu, maduratiu i afectiu de cada etapa de la infància i l'adolescència
 • RA5. Dissenyar i aplicar les intervencions educatives per a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'adquisició d'habilitats en el cuidatge i
  tractament en situacions de malaltia
 • RA6. Identificar hàbits o actituds de risc per a la salut física i/o mental
 • RA9. Establir una relació terapèutica, empàtica i respectuosa.
 • RA10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva
 • RA11. Conèixer els principis bàsics d'identificació i actuació en situacions de risc vital i situacions terminals
 • RA13. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva
 • RA14. Seleccionar les activitats de prevenció primària adequades
 • RA21. Valorar i aplicar cures a les dones durant els processos de cicle reproductiu i climateri
 • RA22. Facilitar el procés adaptatiu propi de la maternitat
 • RA26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera

Continguts

 • BLOC I. Atenció a la Dona
  • Tema 1. Models d'atenció durant gestació, part i puerperi.
   • Part a casa i part extrahospitalari.
  • Tema 2. Cuidatge neurohormonal del part i puerperi.
   • L'epigenètica i els cuidatges centrats en el desenvolupament neonatal.
  • Tema 3. Salut Mental i psicopatologia Perinatal.
  • Tema 4. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de la Dona.
   • Tècniques de reproducció assistida (TRA).
     
 • BLOC II. Atenció al Nadó
  • Tema 5. Acompanyament al dol en edat pediàtrica
  • Tema 6. Primers auxilis en pediatria
  • Tema 7. Alimentació saludable en edat pediàtrica
  • Tema 8. TIC i pediatria

Metodologies docents

Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en
l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant han d'assumir un rol actiu fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud
crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent.

Amb aquest objectiu i, atenent també a les intel·ligències múltiples que impliquen una diversitat de formes d'aprendre dins de la mateixa aula, a
aquesta assignatura es proposen una gran varietat de metodologies on l'estudiant haurà de treballar tant de forma autònoma -simulacions, anàlisi
d'articles, visualització de documentals i pel·lícules, elaboració de reflexions, etc. - com de forma col·laborativa - Treball Grupal Transversal-.

A través de la plataforma moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.

Sistema d’avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIHMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

35%

Bloc 1

VideoBlog a YouTube + Google Site

25%

Bloc 2

Díptic/tríptic

40%

Bloc 3

Prova individual de coneixements