Grau en Infemeria

Seguretat dels malalts: com comunicar els errors.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

Competències

Generals:

 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigits a les persones, família o grups, avaluant-ne l'impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat

Específiques:

 • CE13. Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i la seguretat a les persones ateses.
 • CE23. Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria. Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i els valors

Resultats d'aprenentatge

 • RA1. Conèixer la dimensió de la problemàtica de la seguretat assistencial
 • RA2. Interpretar indicadors de seguretat i qualitat assistencial
 • RA3. Analitzar i comprendre els factors que contribueixen a l'error assistencial
 • RA4. Aplicar la metodologia d'anàlisi causa arrel
 • RA5. Dissenyar processos per a la millora contínua de la qualitat assistencial
 • RA6. Establir comunicació eficaç amb pacients, familiars i companys
 • RA7. Comunicar errors i efectes adversos

Continguts

 • Bloc 1. Conceptes de seguretat i qualitat assistencial
  • 1.1 Conceptes i dimensió de la problemàtica dels esdeveniments adversos i errors assistencials
  • 1.2 Gestió del risc: accions proactives i accions reactives
  • 1.3 Implicació del pacient en la seva seguretat
  • 1.3 Eines per notificar i analitzar els esdeveniments adversos
    
 • Bloc 2. Anàlisi dels esdeveniments adversos
  • 2.1 Anàlisi causa arrel per conèixer els factors contribuents de l'error
  • 2.2 Proposta d'accions de millora i cicle de millora contínua
  • 2.3 Indicadors per avaluar la seguretat assistencial i l'impacte de les accions de millora
    
 • Bloc 3. La comunicació dels errors i disculpa a pacients i familiars
  • 3.1 La comunicació com a eina de millora per la seguretat i qualitat
  • 3.2 Guies per ajudar a fer una correcta comunicació
  • 3.3 Atenció a la segona víctima

Metodologies docents

 • Aquesta assignatura aposta per una metodologia participativa, basada en problemes, enfocada a la pràctica i pensament crític. La participació del grup ha d'enriquir l'aprenentatge.
 • Hi haurà sessions teòriques per donar els coneixements bàsics, seminaris per a presentar lectures de temàtiques relacionades i jocs de rol per reforçar els coneixements teòrics de l'anàlisi d'errors i de comunicació d'esdeveniments adversos.
 • Per al desenvolupament de l'assignatura s'utilitzarà la plataforma Moodle. En aquest espai es disposarà de la documentació de l'assignatura: pla docent, documents, activitats, etc.

Sistema d'avaluació

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al Moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

20%

Bloc 1

Seminari Revisió bibliogràfica: implicació del pacient en la seguretat i disculpa (individual)

50%

Bloc 2

25% – Anàlisi esdeveniment advers (grupal)
25% – Comunicació de l'error (grupal i individual)

30%

Bloc 3

Prova final individual