Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Matèria 4: Recerca Aplicada a la Infermeria en l'Àmbit Escolar I

← Tornar

Información general

Titulació:

Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Olga Rodrigo Pedrosa

Competencias

Bàsiques i generals:

 • CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9. Que els/les estudiants siguin capaces d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, estant incomplerta o limitada, inclou reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de coneixements i judicis.
 • CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CG1. Treballar en equips multidisciplinaris, que desenvolupin la seva activitat d'acord als principis del codi deontològic en l`àmbit de la infermeria escolar

Específiques:

 • CE6. Dissenyar projectes de recerca en Salut Escolar i/o Guies de Pràctica Clínica sobre situacions de salut prevalents a l'entorn escolar
 • CE9. Dissenyar i defensar un projecte de recerca, susceptible d'accedir a programes competitius de finançament, fent us de criteris de rigor científic

Transversals:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en la Educació per a la Salut
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes
 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites), així com llenguatge corporal.

Resultats d'aprenentatge

 • RA1. Demostra coneixement i comprensió de la metodologia científica
 • RA2. Utilitza un llenguatge pertinent per comunicar conclusions
 • RA3. Mostra estratègies d'aprenentatge autònom
 • RA4. Elabora i defensa un projecte innovador en l'àmbit de la salut escolar susceptible de ser finançat
 • RA5. Aplica els principis ètics en l'elaboració del seu projecte
 • RA6. Argumenta l'anàlisi de resultats de la recerca en l'àmbit de la Salut Escolar i el seu impacte en la pràctica professional
 • RA7. Identifica fonts de finançament pertinents segons les característiques del projecte de recerca
 • RA8. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i professió
 • RA9. Coneix i fa servir les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA10. Sap fer un us inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA11. Sap fer una informació crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons el sexe i les desigualtats de gènere.
 • RA12. Incorpora eines per avaluar i monitoritzar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.

Continguts

 • UD1. Introducció a la recerca en l'àmbit de la infermeria escolar
  • 1.1. Importància de la recerca infermera en el context escolar
  • 1.2. Ciència infermera i infermeria escolar
  • 1.3. Els paradigmes de la recerca
  • 1.4. Aspectes ètics de la recerca i criteris de rigor
  • 1.5. Biaix de gènere en la recerca en salut escolar
    
 • UD2. Infermeria Escolar Basada en l'Evidència
  • 2.1. Introducció a la Pràctica Basada en l'Evidència
  • 2.2. Formulació de Preguntes Clíniques
  • 2.3. La cerca bibliogràfica
  • 2.4. La lectura crítica
    
 • UD3. Introducció a l'estadística descriptiva
  • 3.1. Introducció a l'estadística
  • 3.2. Les variables i la seva representació gràfica
  • 3.3. Estadística descriptiva univariant

Metodologies docents

 • MD1. Activitats no presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel professor (estudi i treball personal).
 • MD2. Discussió d'un problema plantejat via aula - Aprenentatge Basat en el Pensament
 • MD4. Aprenentatge Basat en Projectes
 • MD5. Realització d'un treball en Grup
 • MD6. Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses
 • MD9. Tutories presencials a través de recursos telemàtics