Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Matèria 4: Recerca Aplicada a la Infermeria en l'Àmbit Escolar I

← Tornar

Información general

Titulació:

Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Crèdits ECTS:

3

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Mireia Julià Pérez

 • Col·laboradores:

  • Dra. Raquel Ayuso Margañón

  • Dra. Astrid Escrig Piñol

  • Sra. Marta Olle Terres

Competencias

Bàsiques i generals:

 • CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9. Que els/les estudiants siguin capaces d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, estant incomplerta o limitada, inclou reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de coneixements i judicis.
 • CB10. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CG1. Treballar en equips multidisciplinaris, que desenvolupin la seva activitat d'acord als principis del codi deontològic en l`àmbit de la infermeria escolar

Específiques:

 • CE6. Dissenyar projectes de recerca en Salut Escolar i/o Guies de Pràctica Clínica sobre situacions de salut prevalents a l'entorn escolar
 • CE9. Dissenyar i defensar un projecte de recerca, susceptible d'accedir a programes competitius de finançament, fent us de criteris de rigor científic

Transversals:

 • CT1. Utilitzar les noves tecnologies com a estratègia educativa en la Educació per a la Salut
 • CT2. Aplicar estratègies per a la resolució de problemes
 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat, habilitats comunicatives (orals i escrites), així com llenguatge corporal.

Resultats d'aprenentatge

 • RA1. Demostra coneixement i comprensió de la metodologia científica
 • RA2. Utilitza un llenguatge pertinent per comunicar conclusions
 • RA3. Mostra estratègies d'aprenentatge autònom
 • RA4. Elabora i defensa un projecte innovador en l'àmbit de la salut escolar susceptible de ser finançat
 • RA5. Aplica els principis ètics en l'elaboració del seu projecte
 • RA6. Argumenta l'anàlisi de resultats de la recerca en l'àmbit de la Salut Escolar i el seu impacte en la pràctica professional
 • RA7. Identifica fonts de finançament pertinents segons les característiques del projecte de recerca
 • RA8. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i professió
 • RA9. Coneix i fa servir les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina
 • RA10. Sap fer un us inclusiu i no sexista del llenguatge
 • RA11. Sap fer una informació crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons el sexe i les desigualtats de gènere.
 • RA12. Incorpora eines per avaluar i monitoritzar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.

Continguts

 • UD1. Introducció a la recerca en l'àmbit de la infermeria escolar
  • 1.1. Importància de la recerca infermera en el context escolar
  • 1.2. Ciència infermera i infermeria escolar
  • 1.3. Els paradigmes de la recerca
  • 1.4. Aspectes ètics de la recerca i criteris de rigor
  • 1.5. Biaix de gènere en la recerca en salut escolar
    
 • UD2. Infermeria Escolar Basada en l'Evidència
  • 2.1. Introducció a la Pràctica Basada en l'Evidència
  • 2.2. Formulació de Preguntes Clíniques
  • 2.3. La cerca bibliogràfica
  • 2.4. La lectura crítica
    
 • UD3. Introducció a l'estadística descriptiva
  • 3.1. Introducció a l'estadística
  • 3.2. Les variables i la seva representació gràfica
  • 3.3. Estadística descriptiva univariant

Metodologies docents

 • MD1. Activitats no presencials dedicades a l'estudi i la resolució d'exercicis i treballs proposats pel professor (estudi i treball personal).
 • MD2. Discussió d'un problema plantejat via aula - Aprenentatge Basat en el Pensament
 • MD4. Aprenentatge Basat en Projectes
 • MD5. Realització d'un treball en Grup
 • MD6. Mètode demostratiu i/o adquisició de destreses
 • MD9. Tutories presencials a través de recursos telemàtics

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades. L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar. L'assignatura es divideix en 3 blocs els quals l'estudiant haurà de superar amb una qualificació igual o superior a 5, per tal que aquests puguin fer mitjana en la qualificació final. Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

A continuació es descriuen els sistemes d'avaluació principals de l'assignatura. Pot consultar-se el detall de les activitats de cada bloc, així com els terminis de lliurament i condicions de recuperació, en el pla docent de l'assignatura (disponible al moodle).

Taula resum de l'avaluació continuada

30%

Bloc 1

Cerca bibliogràfica

Desenvolupament Introducció

40%

Bloc 2

Activitats Qualitativa

Activitats Quantitativa

30%

Bloc 3

Comitè d'ètica

Treball final d'assignatura