Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar

Treball final de Màster

Treball final de màster

El treball final de màster (TFM) suposa un total de 9 crèdits ECTS. El TFM consisteix en el lliurament d’una memòria escrita i la seva corresponent defensa oral, la qual es realitza davant d’un tribunal expert i en la que l’estudiantat haurà de demostrar les competències assolides.

El propòsit del TFM és orientar a l'alumnat en la recerca científica, sempre guiat per un tutor/a. El treball requereix, esforç, metodologia i maduresa. Els objectius docents del TFM inclouen:

  • Posar de manifest que l'estudiant ha assolit els objectius del programa, sap identificar les tècniques i els mètodes més adequats per a la resolució dels problemes plantejats en el projecte, i sap aplicar-los de manera adequada.
  • Assolir la capacitat de buscar, utilitzar i entendre literatura tècnica o de recerca especialitzada.
  • Conèixer de prop una àrea activa de la matemàtica, estadística o investigació operativa actuals, o les seves aplicacions.
  • Saber exposar el material tècnic, professional i/o de recerca tant per escrit com oralment.