Acreditació de tercera llengua als estudis de grau

Informació general

La Llei 1/2018 de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC 7615, estableix en l'article únic, punt 1: "Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d'acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa."

D'acord amb aquesta llei, per obtenir el títol de grau l'alumnat ha d'acreditar la competència en una tercera llengua d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat, que actualment són l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

L'assoliment de la competència en tercera llengua s'ha d'acreditar amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa.

El nivell B2 és el quart nivell de competència comunicativa que estableix el Consell d'Europa en l'aprenentatge de llengües estrangeres, en una escala de sis nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2), i acredita un nivell avançat de domini de la llengua, que permet usar-la de manera efectiva i fluïda, tant oralment com per escrit, en condicions comunicatives normals.

Consulta la LLEI 1/2018, DOGC 7615 del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Com fer la sol·licitud

Per acreditar l'assoliment d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL), heu de presentar a secretaria de l'ESIMar presencialment la Sol·licitud d'acreditació de tercera llengua amb la documentació acreditativa.

Documentació:

Document original i fotocòpia del certificat que acredita l'obtenció del nivell de la llengua.

Període:

Durant tot el període lectiu.

Comprova la taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC): Resolució EMC/1138/2019, de 29 d'abril, sobre acreditació, amb la llista de certificats reconeguts.

Formació per obtenir el certificat de nivell

Formació a la Universitat Pompeu Fabra

Realitzant els cursos i/o les proves acreditadores que ofereix Idiomes UPF pots obtenir el teu certificat d'idioma i superar el requisit de B2 (si realitzes un curs d'anglès, d'alemany, de francès o d'italià de nivell B2 o superior).

Més informació dels cursos i proves certificadores a: Idiomes UPF

Cursos a les Universitats catalanes i a les EOI

Les escoles i serveis d'idiomes de les universitats catalanes, així com les escoles oficials d'idiomes, ofereixen una àmplia oferta de cursos per poder obtenir el nivell B2.

Més informació dels cursos

Exàmens oficials i certificats

Les universitats catalanes organitzen moltes convocatòries d'exàmens que permeten obtenir certificats oficials de coneixements d'idiomes, entre els quals hi ha el CLUC i altres certificats.

Més informació dels exàmens i certificats

Ajuts

La Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha creat el Programa Parla3 per tal que l'alumnat de grau pugui optar a ajuts per obtenir un certificat de nivell a través dels exàmens CLUC, l'EOI i les proves pròpies d'idiomes de les universitats catalanes i per fer cursos d'alemany, anglès, francès o italià

Més informació sobre ajuts i beques al portal Aprenc idiomes