Pla d'acció tutorial

El Pla d'Acció Tutorial és el marc que regula l'organització de la tutorització dels i de les estudiants. La finalitat més important és afavorir la integració i participació de l’alumnat en la institució educativa, realitzant un seguiment personalitzat del seu procés d'aprenentatge i orientant-los vers el seu futur professional.

Objectius

 • Acollir, informar i acompanyar a l'estudiant en començar els estudis.
 • Facilitar l'adaptació al món universitari.
 • Establir una comunicació amb l'estudiant continuada i personalitzada.
 • Ajudar l'estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge: dificultats, dubtes, projectes de futur.
 • Orientar l'estudiant en la consecució progressiva de les competències i resultats d'aprenentatge.
 • Donar suport en el procés d'aprenentatge i ajudar l'estudiant a analitzar i resoldre dificultats i problemes que se li plantegin.
 • Fomentar l'ús de fonts d'informació validades i adequades al seu interès i objectius d'aprenentatge
 • Potenciar la capacitat d'aprenentatge autònom de l'estudiant.
 • Avaluar la realització de la Carpeta d'Aprenentatge de l'estudiant.
 • Orientar i avaluar la realització del Treball Final de Grau.
 • Orientar sobre la inserció en el món laboral, al finalitzar els estudis.

Organització de les tutories

Es realitzen tutories individuals i de grup durant els quatre cursos acadèmics. Les tutories són:

 • D'acollida i informació per part de la direcció i cap d'estudis en iniciar-se el primer curs.
 • El professorat i la cap d'estudis estableixen accions tutorials d'orientació, d'acompanyament, d'ajut en els estudis i d'orientació professional al llarg de tota la formació.
 • Les tutories són de caràcter presencial i virtual, obligatòries i a demanda de l'estudiant.

Gestió del Pla d’Acció Tutorial

Per a més informació pots posar-te en contacte amb:

Ariadna Graells Sans, Coordinadora del Pla d’acció Tutorial

agraells(ELIMINAR)@esimar.edu.es