Grau en Infemeria

Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. María Gil Poisa

 • Col·laboradores:

  • Dra. Olga Rodrigo Pedrosa

  • Prof. Rosa de Dios Sánchez

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB 1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions
 • CG 19. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC's

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU-Catalunya)

Resultats d’aprenentatge

 • RA 1. Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de l'ESIMar
 • RA 4. Identificar les característiques de la literatura científica.
 • RA 6. Practicar la narrativa reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • RA 7. Desenvolupar habilitats per a una pràctica reflexiva.
 • RA 35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip
 • RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.
 • RA 48. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta.
 • RA 50. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

Continguts

 • TEMA 1: L'àmbit universitari
  • 1.1 Espai Europeu d'Educació Superior
  • 1.2 Escola Superior d'Infermeria del Mar
  • 1.3 Universitat Pompeu Fabra
  • 1.4 Parc de Salut Mar
 • TEMA 2: Competència Digital
  • 2.1 La Biblioteca, les TIC i tu
   • 2.1.1 La Biblioteca de la UPF
  • 2.2 Serveis TIC adreçats als estudiants
  • 2.3 Com trobar els recursos d'informació que necessito per a les meves assignatures
  • 2.4 Com trobar els recursos d'informació per elaborar un treball acadèmic
  • 2.5 Eines i recursos per elaborar un treball
   • 2.5.1 Citacions
   • 2.5.2 Plagi
 • TEMA 3: Beques i financiació
  • 3.1 Convocatòrias públiques
  • 3.2 Becas i financiació0
  • 3.3 Drets de l'estudiant
 • TEMA 4: Comunicació escrita
  • 4.1 Comunicació oral vs. comunicació escrita
  • 4.2 Discurs escrit
  • 4.3 Comunicació institucional
  • 4.4 Escriptura acadèmica
 • TEMA 5: Comunicació oral.
  • 5.1 Discurs oral
  • 5.2 Comunicació no verbal
  • 5.3 Parlar en públic
 • TEMA 6: El món professional
  • CV i résumé
  • Cartes de presentació
  • Proves de selecció
  • Entrevistes de feina

Metodologies docents

 • Exposició complementaria a material de treball autònom
 • Exercicis pràctics a classe
 • Gammificació
 • Puzzle d'Aronson

Activitats formatives

 • Exercicis virtuals
 • Presentació oral en grup
 • Treball escrit individual
 • Adquisició de destreses
 • Lectures
 • Aprenentatge basat en projectes