Grau en Infemeria

Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. María Gil Poisa

 • Col·laboradores:

  • Prof. Rosa de Dios Sánchez

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB 1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions
 • CG 19. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a l'ús de les TIC's

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU-Catalunya)

Resultats d’aprenentatge

 • RA 1. Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de l'ESIMar
 • RA 4. Identificar les característiques de la literatura científica.
 • RA 6. Practicar la narrativa reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació.
 • RA 7. Desenvolupar habilitats per a una pràctica reflexiva.
 • RA 35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip
 • RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.
 • RA 48. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta.
 • RA 50. Saber fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

Continguts

 • Bloc 1: El món universitari
  • TEMA 1: Competència Digital (híbrid) - Rosa de Dios Sánchez
   • 1.1. La Biblioteca, les TIC i tu
    • 1.1.1.    La Biblioteca de la UPF 
   • 1.2. Serveis TIC adreçats als estudiants
   • 1.3. Com trobar els recursos d'informació que necessito per a les meves assignatures
   • 1.4. Com trobar els recursos d'informació per elaborar un treball acadèmic
  • TEMA 2: L'àmbit universitari 
   • 2.1. Espai Europeu d'Educació Superior
   • 2.2. Escola Superior d'Infermeria del Mar
   • 2.3. Universitat Pompeu Fabra
   • 2.4. Parc de Salut Mar
  • TEMA 3: Beques i finançament
   • 3.1. Convocatòries públiques
   • 3.2. Instàncies i sol·licituds
   • 3.3. Beques i finançament
     
 • Bloc 2: El món acadèmic
  • TEMA 4: Eines i recursos per elaborar un treball
   • 4.1. Bases de dades
   • 4.2. Tipus de recursos acadèmics
   • 4.3. Com fer cerques
   • 4.4. Citacions
   • 4.5. Plagi
  • TEMA 5: Comunicació escrita i comunicació oral
   • 5.1. Registre i comunicació institucional
   • 5.2. Discurs escrit
   • 5.3. Escriptura acadèmica
   • 5.4. Discurs oral
   • 5.5. Parlar en públic
     
 • Bloc 3: El món laboral
  • TEMA 6: El món professional
   • 6.1 Proves de selecció
   • 6.2 Cartes de presentació
   • 6.3 CV

Metodologies docents

 • Exposició complementaria a material de treball autònom
 • Exercicis pràctics a classe
 • Gammificació
 • Dinàmiques de grup

Activitats formatives

 • Exercicis virtuals
 • Presentació oral en grup
 • Treball escrit individual
 • Adquisició de destreses
 • Lectures
 • Aprenentatge basat en projectes

Avaluació
 

L'avaluació de les competències genèriques es realitza de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

Informació general sobre l'avaluació:

L'avaluació continuada consisteix en la proposta de diferents proves d'avaluació que afavoreixen l'adquisició dels coneixements i competències de l'assignatura al llarg del procés d'aprenentatge d'aquesta.

La qualificació de l'assignatura es calcula mitjançant la mitjana ponderada de les diferents notes obtingudes en les proves que constitueixen l'avaluació continuada i segons l'establert a la normativa d'avaluació de l'ESIMar.

Segons el que estableix l'article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l'estudiant es quantificaran en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent equivalència qualitativa: suspens (0 - 4,9), aprovat (5 - 6,9), notable (7 - 8,9) i excel·lent (9 - 10).

Descripció de les diferents proves d'avaluació continuada

 • Activitats online: Revisió i reflexió dels materials formatius i bibliogràfics. Resposta de preguntes i resoldre de problemes i casos online.
 • Qüestionaris online: Avaluació del contingut après al tema corresponent a través de breus tests online.
 • Exercici individual: Exercicis de recerca i escriptura avaluats individualment per tal de posar en pràctica el contingut après.
 • Exercici grupal: Exercicis d'escriptura, recerca i presentació oral avaluats en grup per tal de posar en pràctica el contingut après.
 • Presentació oral en grup: presentació de treballs finals en grup.
 • Seminaris avaluables: Els seminaris comptaran amb activitats avaluables que es presentaran al final de la sessió.

Normativa general

 • Tota la informació relativa a l'assignatura es trobarà accessible al Moodle corresponent.
 • Les consultes acadèmiques generals amb relació al temari de l'assignatura es faran a través dels fòrums de Preguntes habilitats al Moodle a cada tema, per tal que tots els participants de la classe es puguin beneficiar de la informació.
 • La informació relativa al funcionament del curs es farà a través del Fòrum de Preguntes habilitat per aquest fi a la pàgina general de Moodle ("Bienvenidos a EICU").
 • Cal llegir els Fòrums i seguir la informació actualitzada a Moodle cada dia.
 • Els estudiants tindran informació permanent de la seva avaluació continuada i qualificacions al seu Moodle.
 • La informació relativa a la casuística particular de cada estudiant es tractarà amb les docents via correu electrònic de l'ESIMar. Cal consultar el correu electrònic cada dia.
 • El link d'accés a les classes virtuals es trobarà a Moodle.
 • L'assistència a les classes plenàries (síncrones i virtuals) és optativa, però molt recomanable.
 • L'assistència als seminaris és obligatòria i, excepte en el cas d'haver de tornar a activar les mesures corresponents a l'emergència sanitària, les sessions seran presencials. Les absències no justificades als seminaris comportaran una nota de "0" a les activitats realitzades a classe. L'absència injustificada a més d'un seminari suposarà el suspens automàtic a l'assignatura, i la necessitat de realitzar una activitat compensatòria a la data assignada.
 • Només es justificaran absències a les sessions obligatòries en el cas de presentar documentació rellevant, com poden ser justificants mèdics o laborals, i només en casos puntuals. Aquestes justificacions d'absències seran excepcionals, i mai s'aplicaran a més d'una sessió obligatòria.
 • La presentació de tots els treballs avaluables serà imprescindible per a la superació del curs.
 • La superació de tots els blocs de contingut serà imprescindible per a la superació del curs.
 • Per aprovar l'assignatura cal obtenir una qualificació mínima de 5 a la nota final de l'avaluació contínua i tenir totes les activitats avaluables lliurades.
 • En el cas de les activitats en línia i els qüestionaris finals de cada tema, l'estudiant comptarà amb una oportunitat, i la nota mínima per aprovar és de 5 punts.
 • Per tal d'aprovar l'assignatura és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 a la nota final de l'avaluació continuada i tenir totes les activitats avaluables entregades.
 • En el cas de les activitats online i els qüestionaris finals de cada tema, l'estudiant comptarà amb una oportunitat, i la nota mínima per aprovar és de 5 punts.
 • L'estudiant que no arribi al mínim d'un 5 per a l'aprovat final a l'assignatura haurà de presentar-se a la convocatòria de recuperació.
 • L'estudiant que hagi suspès un sol bloc només haurà de recuperar aquest bloc.
 • L´estudiant que hagi suspès més d´un bloc haurà de recuperar l´assignatura completa.
 • Tots els materials de l'assignatura es trobaran penjats a la plataforma Moodle. A cada tema es trobaran: Fòrum de preguntes i dubtes, bibliografia bàsica del tema, enllaços de connexió, presentacions de PowerPoint, material de lectura, activitats avaluables online, i tasques avaluables, antre altres. Cada tema té una bibliografia bàsica i una bibliografia recomanada, en català, castellà o anglès.
 • Tota aquesta bibliografia es pot trobar gratuïtament a l'Internet i/o a les biblioteques del Campus Mar i la UPF. No cal comprar cap llibre, podeu trobar tota la informació de forma gratuïta.

Taula resum de l'avaluació continuada[1]

Activitat

% sobre la nota global

Termini lliurament / data[2]

Hores de dedicació per l'estudiant

Activitat de recuperació

(si s'escau)

TEMA 1

Activitats online

8%

8%

03/10/2022

6h

6h

TEMA 2

Quiz PDA

Activitats online

Qüestionari online

8%

2%

2%

4%

23/09/2022

25/09/2022

28/09/2022

6h

1,5h

1,5h

3h

TEMA 3

Activitats online

Exercici grupal: Cerca i sol·licitud de beques

Qüestionari online

15%

3%

8%

4%

02/10/2022

11/10/2022

04/10/2022

11h

2,2h

6h

2,9h

TEMA 4

Activitats en línia

Exercici grupal: cerca de bibliografia

Exercici grupal: creació de llista de referències

Qüestionari online

25%

3%

8%

9%

5%

16/10/2022

01/10/2022

15/10/2022

07/11/2022

18h

2,2h

6,6h

6h

3,7h

TEMA 5

Activitats en línia

Exercici grupal d'escriptura

Organitzar la presentació oral

Presentació oral

22%

4%

8%

4%

6%

26/11/2022

07/11/2022

11/11/2022

25/11/2022

17h

3,1h

6h

2,9h

4,7h

TEMA 6

Activitats online

Exercici individual: CV

Exercici grupal: Entrevista de feina

15%

5%

6%

4%

16/11/2022

21/11/2022

28/11/2022

11h

3,8h

4,7h

3h

Redacció final individual

7%

11/12/2022

5h


[1] En aquesta assignatura es tindrà molt en compte el bon ús del llenguatge escrit i oral. Les faltes ortogràfiques i gramaticals resten punts de totes les entregues i elements de participació. Més de tres errors lingüístics detectables amb un corrector automàtic suposen automàticament una qualificació de 0 a la tasca.

[2] L'hora de lliurament seran les 23h del dia indicat.