Grau en Infemeria

Desenvolupament psicosocial de la persona

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n/3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Susana Sánchez Quinto

 • Col·laboradores:

  • Dra. Maite Durán Fabré

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 
  • Demostrar coneixements previs en relació al cicle vital, teories desenvolupament, teories personalitat i comportament humà. 
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaborar i defensar arguments davant companys/es i professors/es. 
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. ·
  • Reunir dades rellevants per a poder interpretar aspectes rellevants de la persona i la interacció psicosocial per emetre judicis i reflexionar sobre la seva aportació al coneixement i a la millora de les cures infermeres. 
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 
  • Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants. 
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge. 
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural. 
  • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat en relació a les habilitats comunicatives i de relació des de una perspectiva psicosocial. 
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut. 
  • Conèixer i identificar els elements que permeten una comunicació i relació terapèutica eficaç amb pacients i famílies. CG 19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. 

Específiques:

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos (Competència finalista).

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. CB1. Aplicar els coneixements previs en relació al cicle vital, teories desenvolupament, teories personalitat i comportament humà als nous coneixements treballats.
 • RA2. CB3. Recollir dades per tal de comprendre i reflexionar sobre comportament humà i les interaccions entre les persones en situacions de salut i malaltia
 • RA3. CB2 i CB4. Presentar de forma oral i escrita informació, situacions problemàtiques i reflexions davant companys/es i professors/es dels temes que s'estableixin a tal fi.
 • RA4. CB5. Demostrar estratègies d'autoaprenentatge a l'adquisició de nous coneixements
 • RA5. Comprendre la perspectiva dinàmica del desenvolupament humà.
 • RA6. Identificar els factors socioculturals que influeixen en el comportament de la persona.
 • RA7. Conèixer els aspectes psicosocials bàsics que configuren les habilitats i actituds del tenir cura infermer, respectant les seves creences i valors.
 • RA8. Conèixer la metodologia de les ciències psicosocials aplicades a la salut.
 • RA9. Analitzar els diferents components de l'objecte d'estudi: persona, mitjà, salut i malaltia, en relació amb el model interdisciplinari biopsicosocial i cultural estudiat.
 • RA10. Observar i comprendre de forma integral el desenvolupament humà.
 • RA11. Reconèixer i interpretar les situacions de canvi vital que alteren o comprometen l'equilibri biopsicosocial de les persones.
 • RA12. Relacionar conceptes i valors personals i professionals
 • RA33. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.

Continguts

 • Les teories sobre el desenvolupament
 • El desenvolupament al llarg de la infància
 • El desenvolupament durant l'adolescència i la joventut
 • El desenvolupament a l'edat adulta i la vellesa
 • Processos psicològics Bàsics i Superiors.
 • Introducció a les ciències psicosocials. Factors psicosocials al procés salut-malaltia. Contextos del desenvolupament al cicle vital.
 • Teories psicològiques humanistes.
 • Relació terapèutica usuari-infermer/a. Relació d´ajuda.
 • Comunicació humana. Factors que influeixen en el procés de comunicació.
 • Actituds necessàries per establir una bona relació terapèutica. Empatia i escolta activa.
 • El procés d'emmalaltir
 • Que son les emocions
 • Adaptació, ansietat i estrès
 • El procés de dol. Les pèrdues al final de la vida

Metodologies docents

 • Sessions plenàries expositives i interactives, on serà clau la participació i la implicació de l'estudiant en el seu desenvolupament (CB1;CB4;CG4)
 • Lectura de textos i articles sobre els temes proposat per les professores (CB3; CE8)
 • Seminaris de discussió i reflexió (CB2; CB3; CB4; CG4; CG11; CE8)
 • Cerca autònoma d'informació sobre els temes que es desenvoluparan tant en les sessions plenàries com en els seminaris (CB5)
 • Role-Playing (G22;G23;P8;P18) sempre que sigui possible
 • L'estudiant haurà de treballar de forma autònoma -anàlisi d'articles, visualització de documentals i pel·lícules, elaboració d'assajos i reflexions, etc ( CB1, CB2, CB3, CB4, CG6, C11, C12)
 • Tutories individualitzades que es realitzaran a demanda de l'estudiant o de les professores (CB4)