Grau en Infemeria

Estructura i funció del cos humà I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Sr. Guillermo Pedreira Robles

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de física, química, biologia i matemàtiques.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.

Específiques:

 • CE1. Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i del teixits.

 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.

  • Reconeixer la resposta bioquímica i fisiològica de l'organisme front situacions d'estrès (temor, angoixa, patiment, etc...).

Resultats d’aprenentatge

 • RA 1. Identificar i diferenciar les diferents estructures cel·lulars.
 • RA 2. Ubicar les estructures cel·lulars segons les seves unitats funcionals.
 • RA 3. Identificar l'estructura macroscòpica del cos humà.
 • RA 4. Relacionar i diferenciar les estructures i funcionament dels diferents sistemes del cos humà.
 • RA 5. Interrelacionar els mecanismes fisiològics compensatoris i de feedback a partir de la fisiologia.
 • RA 6. Aprofundir en els temes anatomo-fisiològics bàsics que permeten la comprensió de la disfunció orgànica.
 • RA 7. Argumentar de manera estructurada , concisa i contrastada.
 • RA 8. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria

Continguts

 • Tema 1: L'organisme humà
  • Diferents nivells d'organització química, cèl·lular, tissular orgànic, sistèmic....
  • El cicle de la vida en l'ésser humà.
  • Diferents àrees d'estudi de l'organisme humà.
  • Llenguatge específic per l'assignatura.
 • Tema 2: Bioquímica
  • Química bàsica:
   • Elements.
   • Àtoms.
   • Atraccions/enllaços.
   • Molècules
   • Reaccions químiques.
   • Els enzims.
  • Molècules inorgàniques:
   • H2O.
   • O2.
   • CO2.
   • Electròlits
  • Molècules orgàniques:
   • HC: Composició, estructura i funció.
   • Lípids: Composició, estructura i funció.
   • Proteïnes: Composició, estructura i funció.
  • Molècules compostes
   • Glicoproteïnes.
   • Glicolípids.
   • Lipoproteïnes
 • Tema 3. La cèl·lula
  • Anatomia cel·lular:
   • El nucli.
   • Reticle endoplasmàtic.
   • Aparell de Golgi.
   • Lisosomes i peroxisomes.
   • Microfilaments i microtúbuls.
   • Mitocondris.
  • Fisiologia cel·lular:
   • Pressió osmòtica i intercanvi de líquids entre compartiments.
   • El transport de substàncies a través de les membranes.
  • El metabolisme:
   • Anabolisme.
   • Catabolisme.
  • Creixement i reproducció cel·lular.
   • Síntesi de proteïnes.
   • Creixement cel·lular.
   • Reproducció cel·lular.
   • Regulació cel·lular.
  • Les cèl·lules excitables:
   • Potencial de membrana.
   • Potencial d'acció.
   • Potencial de repòs.
   • Propagació del potencial d'acció.
 • Tema 4: Els teixits.
  • Introducció als teixits.
  • Tipus de teixits:
   • Teixit epitelial.
   • Teixit Conjuntiu.
   • Teixit muscular.
   • Teixit nerviós.
   • Reparació tissular.
 • Tema 5: La pell
  • Estructura.
  • Epidermis, dermis i hipodermis.
  • Coloració de la pell.
  • Melanina i altres pigments.
  • Funcions de la pell.
  • Protecció, sensibilitat, flexibilitat, excreció, producció, immunitat, homeòstasi.
  • Cabell, ungles i glàndules.
 • Tema 6: Sistema esquelètic.
  • Funcions de l'os.
  • Tipus d'ossos.
  • El teixit ossi.
  • La medul·la òssia.
  • Cartílags
  • L'esquelet axial: cap, columna, estèrnum, costelles,...
  • L'esquelet apendicular:
  • Extremitat superior.
  • Extremitat inferior.
  • Articulacions.
 • Tema 7: Sistema muscular
  • Anatomia del sistema muscular:
  • Estructura del múscul.
  • Insercions musculars.
  • Accions musculars.
  • Musculatura del crani.
  • Musculatura de la cara.
  • Musculatura del tronc.
  • Musculatura de l'extremitat superior.
  • Musculatura de l'extremitat inferior.
  • Fisiologia del sistema muscular:
  • Funcions del teixit muscular esquelètic.
  • Funcions del teixit muscular cardíac i llis.

Metodologies docents

 • Classes magistrals.
 • Sessions en grups reduïts (Seminaris)
 • Presentacions orals