Grau en Infemeria

Estructura i funció del cos humà II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Montse Sanclemente Dalmau

 • Col·laboradors:

  • Sr. Roberto Chalela Rengifo

  • Sra. Laura García Lausin

  • Sr. Daniel Martínez Millán

  • Sr. Guillermo Pedreira Robles

Competències

Bàsiques:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del se camp d'estudi.
  • Demostrar coneixements previs de física, química, biologia i matemàtiques.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.

Específiques:

 • CE1. Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i del teixits.
 • CE8. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  • Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
  • Reconeixer la resposta bioquímica i fisiològica de l'organisme front situacions d'estrès (temor, angoixa, patiment, etc...).

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Identificar i diferenciar les diferents estructures cel·lulars.
 • RA2. Ubicar les estructures cel·lulars segons les seves unitats funcionals.
 • RA3. Identificar l'estructura macroscòpica del cos humà.
 • RA4. Relacionar i diferenciar les estructures i funcionament dels diferents sistemes del cos humà.
 • RA5. Interrelacionar els mecanismes fisiològics compensatoris i de feedback a partir de la fisiologia.
 • RA6. Aprofundir en els temes anatomo-fisiològics bàsics que permeten la comprensió de la disfunció orgànica.
 • RA7. Argumentar de manera estructurada , concisa i contrastada.
 • RA8. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.

Continguts

 • Tema 1. Sistema circulatori
  • La sang
   •   Volèmia.
   •    Elements de la sang.
   •    Tipus de sang.
   •    Plasma.
   •    Coagulació de la sang. 
  • Anatomia de l'aparell cardiovascular
   •    Cor.
   •    Vasos sanguinis. 
  • Fisiologia de l'aparell cardiovascular
   •    Hemodinàmia
   •    El sistema de bombeig.
   •    La conducció.
   •    ECG.
   •    El cicle cardíac.
   •    La pressió arterial.
   •    El pols.
 • Tema 2. Aparell urinari
  • Anatomia de l'aparell urinari.
   •    Estructures macroscòpiques.
   •    Estructures microscòpiques.
  • Fisiologia de l'aparell urinari.
   •    Funció renal.
   •    Filtració, reabsorció, secreció.
   •    Regulació del volum urinari.
   •    La orina.
 • Tema 3. Sistema nerviós
  • Cèllules del SNC i SNP.
   •    Cèllules.
   •    Fibres.
   •    Impulsos nerviosos.
   •    Potencials de membrana i potencials d'acció. Conducció.
   •    Transmissió sinàptica.
   •    Neurotransmissors.
  • SN central:
   •    Encèfal.
   •    Medulla espinal.
   •    LCR.
   •    Vies sensitives i motores.
  • SN Perifèric.
   •    Nervis espinals.
   •    Parells cranials.
  • SN Autònom:
   •    Òrgans dels sentits.
 • Tema 4. Sistema respiratori
  • Anatomia de l'aparell respiratori.
   •    Vies respiratòries superiors.
   •    Vies respiratòries inferiors.
  • Fisiologia de la respiració:
   •    Ventilació pulmonar.
   •    Intercanvi pulmonar gasós.
   •    El transport gasós.
   •    Intercanvi sistèmic gasós.
   •    Regulació de la funció pulmonar.
 • Tema 5. Sistema digestiu
  • Anatomia de l'aparell digestiu.
   •    Òrgans de la digestió.
  • Fisiologia de l'aparell digestiu
   •    Digestió.
   •    Secreció.
   •    Absorció.
   •    Eliminació.
 • Tema 6. Sistema endocrí
  • Anatomia del sistema endocrí
  • Fisiologia endocrina
   •    Hormones.
   •    Regulació endocrina.
   •    Glàndules endocrines
 • Tema 7. Aparell reproductor
  • Reproducció sexual
  • Òrgans reproductors masculins
  • Òrgans reproductors femenins

Metodologies docents

 • Classes magistrals.
 • Sessions en grups reduïts (Seminaris)
 • Simulacions