Grau en Infemeria

Infermeria integrada I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Sr. Álvaro Clemente Vivancos

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. · Demostrar coneixements previs de biologia i matemàtiques.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi. · Elaborar i defensar arguments davant companys/es i professors/es
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. · Reunir dades rellevants per interpretar i emetre judicis
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.· Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants
 • CB5.Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. · Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles .· Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional. · Comprendre sense perjudicis a les persones, assegurar el respecte ales seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, mitjançant la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura , recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques. · Fomentar els estils de vida saludables i l'autocura.
 • CG10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència. · Demostrar coneixements per a protegir la salut i el benestar de les persones.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients , família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut. · Demostrar estratègies per a establir una comunicació eficaç amb els malalts.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació. · Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. 

Específiques:

 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria. · Conèixer i aplicar els principis que sustenten els cuidatges integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada, concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític: habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments.

Continguts

 • Continguts classes plenàries
  • Riscos inherents a la professió infermera. 
  • Asèpsia i antisèpsia. Mesures de protecció universal. 
  • Anamnesi i relació amb la persona. L'observació. 
  • Inici al càlcul medicació 
  • Aspectes bàsics en la recollida de mostres 
 • Contingut Simulació Habilitats
  • Mesures universals i estàndards de protecció Professor responsable
   • 1. Mesures d'higiene i asèpsia: Rentat de mans: higiènic, antisèptic i quirúrgic.
   • 2. Mesures de protecció i aïllament: Mascareta, bata, guants, guants estèrils. Ús d'agulles i rebutjar-les. Gotes, aire i cutani. Aïllament invers.
  • Mesures d'ergonomia i confort
   • 3. Llit desocupat i llit ocupat. Mobilitzacions i subjeccions (trasllats i canvis posturals).
   • 4. Higiene del pacient: total, parcial, ús del bolquer i post mortem.
   • 5. Eliminació vesical: ús de la falca / ampolla, col·lectors, sonda vesical i irrigació, control de diüresi.
   • 6. Eliminació rectal: sonda rectal, enemes i extracció de fecalomes
  • Exploració física:
   • 7. Exploració física I (Anamnesi i exploració física).
   • 8. Exploració física II (pes, talla, signes vitals, glicèmia, dolor i saturació de 02). Glucosúria, cetonúria.
   • 9. ECG i Monitorització.
   • 10. Recollida de mostres. hemocultius, analítica, frotis.
   • 11. Altres proves especials: Recollida de mostres: Orina de 24h. sediment d'orina i urinocultiu. Balanç hídric, femta, paràsits, paracentesis, punció lumbar,...
  • Administració de teràpia simple:
   • 12. Medicació oral, tòpica, oftàlmica, òtica, rectal i vaginal
   • 13 Sondes gàstriques: (SNG, PEG, NE, medicació SNG)

Metodologies docents

 • Classes magistrals on es tracten temes rellevants pel treball en els espais de simulació d'habilitats
  • MD1. Classes expositives 
  • MD3. Treball en grup 
 • Treball dins els espais de simulació
  • MD4. Treball individual 
  • MD10. Simulació 
  • MD12. Aprenentatge cooperatiu 
  • MD14. Estudi de casos