Grau en Infemeria

Infermeria integrada II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

1r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Joan Pozas Peña

Competències

Generals:

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients , família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.  

Específiques:

 • CE14. Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Desenvolupar actituds i habilitats que afavoreixen la comprensió de les situacions pràctiques de cures.
 • RA2. Desenvolupar actituds i habilitats cognitives, psicomotrius, relacionals i comunicatives.
 • RA3. Argumentar de manera estructurada, concisa i contrastada.
 • RA4. Comprendre la bibliografia consultada i enquadrar-la en la perspectiva d'infermeria.
 • RA5. Desenvolupar el raonament crític : habilitats per a l'anàlisi, l'avaluació i la formulació reflexiva d'arguments

Continguts

 • Exploració i valoració de la persona

  • H1. Exploració física I (Anamnesi i exploració física)

  • H3. Exploració física II (signes vitals, pes, talla, glicèmia, dolor i saturació)

 • Suport Vital

  • H2. Suport Vital Bàsic

 • Tècniques invasives: Sondatges, venopunció i sutures

  • H4. Eliminació rectal

  • H5. Eliminació vesical

  • H6. Sondes gàstriques

  • H7. Recollida de mostres biològiques II

  • H8. Sutures

 • Càlcul i administració de medicació II. Oxigenteràpia

  • H9. Càlcul i administració de medicació II

  • H10. Oxigenteràpia i teràpia respiratòria: Inhalatòria i nebulitzada

 • Cas Integrat

  • H11. Cas Integrat II

Metodologies docents

 • L'assignatura es desenvolupa en un format híbrid: en línia a través de la plataforma Moodle, i de manera presencial a l'àrea de simulació de l'escola.ç
 • Dins de l'espai virtual de la plataforma Moodle, es disposarà de tot el contingut i la documentació de l'assignatura: comunicacions d'informació, pla docent, material de lectura i audiosivual, referències bibliogràfiques, activitats formatives i avaluatives.
 • L'assignatura se sustenta sobre el model pedagògic de "Flipped Classroom" o "Aula invertida". Els estudiants realitzen un treball autònom previ de preparació dels continguts teòrics fora de classe, i posteriorment assisteixen presencialment als espais de simulació de l'escola on posen en pràctica els coneixements teòrics a través de supòsits i casos clínics contextualitzats. Finalment, després de la fase presencial i de tornada a casa, els estudiants treballen a través de la plataforma Moodle i de manera col·laborativa per equips, aplicant els coneixements adquirits a les dues fases anteriors, creant nou contingut, resultat dels seus nous coneixements i experiències, individuals i col·lectives.
 • Les activitats de simulació es basen en el model conceptual SimZones de Roussin i Weinstock. Concretament duent a terme simulacions de "Zona 1", on mitjançant simuladors de tasques i la supervisió i guia del docent expert, l'estudiantat posarà en pràctica els procediments estudiats a nivell teòric de manera prèvia.
 • Per treballar els continguts de l'assignatura s'estableixen diferents tipus d'activitats formatives que l'estudiantat haurà de fer:
  1. Sessions plenàries: espai virtual amb el professor titular per a la introducció de continguts i assignatura, així com de les metodologies i els processos d'avaluació.
  2. Treball autònom: preparació i estudi de continguts teòrics, realització de les activitats asincròniques, lectura de bibliografia recomanada, preparació de les activitats avaluatives, etc.
  3. Simulacions: sessions presencials on l'estudiantat, mitjançant l'ús de simuladors de tasques i habilitats, posarà en pràctica els coneixements teòrics estudiats prèviament.
  4. Treball col·laboratiu: treball en equip que es fa després de la sessió presencial de simulació a través de la plataforma Moodle, amb l'objectiu de consolidar els coneixements adquirits.