Grau en Infemeria

Pràcticum Avançat I

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

20

Tipus:

Obligatòria

Curs:

4t

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Alícia Lluva Castaño

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general , i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut -malaltia.
 • CG9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinari i interdisciplinari, els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Específiques:

 • CE26. Pràctiques pre-professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrant en la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la Infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que conformen el títol.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1 Transferència dels coneixements apresos a les situacions de cures
 • RA2 Realitzar la connexió entre l'àmbit teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció
 • RA3 Descripció dels sistemes d'informació sanitària
 • RA4 Foment d'estils de vida saludables mitjançant l'educació per a la salut.
 • RA5 Actuació d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica infermera.
 • RA6 Reconèixer les funcions i activitats de la infermera en una àrea concreta d'intervenció
 • RA7 Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres en situacions complexes i especialitzades
 • RA8 Adquisició de metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupin les pràctiques pre-professionals i aplicar les guies clíniques adequades
 • RA9 Reconeixement dels elements de la gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • RA10 Reconeixement i aplicació dels principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.
 • RA11 Construcció de nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.
 • RA12 Desenvolupament d'actituds d'autoanàlisi i d'autoavaluació en el context de les activitats desenvolupades.
 • RA13 Desenvolupament de l'esperit crític i capacitat per a la presa de decisions
 • RA14 Observació i participació en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions que realitzen.
 • RA15 Desenvolupament d'habilitats de cooperació i de treball en equip amb d'altres professionals.
 • RA16 Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.
 • RA17 Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina.
 • RA18 Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
 • RA19 Reconeix en les activitats professionals i no professionals l'impacta dels rols de cura en la salut dels / de les cuidadors / es.
 • RA20 És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de forma específica per a dones i homes.
 • RA21 Aplica el coneixement del sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, a grups i a poblacions sanes.
 • RA22 Es comunica de manera eficaç amb els / les pacients demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Continguts

 • Conceptualització dels elements significatius de la situació pràctica.
 • Situacions d'estudi des de perspectives biopsicosocials i culturals de les cures.
 • Coneixements teòrics i pràctics utilitzats en el procés d'indagació de la situació pràctica de forma holística.
 • Coneixements apresos a partir de la comprensió de la situació pràctica
 • Situacions de cures en els diversos contextos i segons diferents nivells de complexitat.
 • Cures infermeres a persones en les diferents etapes del cicle vital, en diversos contextos i graus de complexitat.
 • Confrontació d'experiències viscudes amb les creences, suggeriments, sentiments i sensacions que han suscitat les lectures, les dinàmiques grupals i les pràctiques pre-professionals en relació als continguts desenvolupats.
 • Interrelació d'idees, conceptes i reflexions que es generin en els debats de l'acció formativa, com a producte de la interacció entre les activitats personals d'estudi i les grupals de contrastació conceptual.
 • Funcions, rols i intervencions professionals propis de les situacions de cures complexes.
 • Individualització i implementació de plans de cures.
 • Elements de la gestió de cures que intervenen en els processos clínics.
 • Qualitat assistencial en la pràctica clínica.
 • Evidència científica.
 • Sistemes d'informació sanitària.
 • Educació per a la salut i foment d'estils de vida saludables.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions de l' Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un rol actiu en la construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball permanent. 
 • Per tal d'assolir les competències del Pràcticum Avançat I, es combinaran activitats acadèmiques tutoritzades amb l'objectiu de integrar teoria, pràctica i pràctica basada en l'evidència. Les estratègies d'aprenentatge consisteixen en: 
  • a. De forma simultània a l'estada clínica: 6 tutories grupals obligatòries i tutories individuals a demanda, amb la tutora acadèmica assignada a cada estudiant. En aquest context es realitzarà el seguiment de l'estada pràctica i es treballaran casos clínics relacionats amb l'àmbit assistencial. Addicionalment es tractaran diferents temàtiques transversals, adaptables a qualsevol entorn assistencial.
  • b. Simulació pràctica simultània a l'estada clínica: sessions amb continguts relacionats amb els àmbits pràctics complexes. 
  • c. Al finalitzar l'estada: tutoria individual amb la tutora acadèmica de cada estudiant, amb l'objectiu de fer un feedback del procés d'aprenentatge i dels resultats assolits.
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.