Grau en Infemeria

Fisiopatologia II

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dr. Antoni Ferrer Monreal

 • Col·laboradors:

  • Dr. José Felipe Solsona Durán

  • Sr. Roberto Chalela Rengifo

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

  · Elaboració i defensa d'arguments davant companys/es i professors/es.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

  · Reunir i interpretar dades rellevants per a la construcció del judici clínic-infermer.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

  · Transmetre informació, idees, problemes de forma oral i escrita a professors/es i estudiants.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  · Desenvolupar estratègies d'autoaprenentatge.

 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

  · Disposar dels coneixements clínics bàsics per a comprendre les necessitats de salut de les persones malaltes.

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

  · Demostrar rigor en la cerca i consum de la producció científica relacionada amb el coneixement fisiopatològic i clínic.

 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions. (Perspectiva de gènere AQU).

Específiques:

 • CE6. Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.

  · Conèixer el paper de les TICs en l'abordatge diagnòstic i terapèutic de les malalties.

 • CE7. Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.

  · Conèixer els processos fisiopatològics, les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les persones adultes.

 • CE9. Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat

  · Reconèixer les situacions de risc vital.

 • CE10. Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

  · Identificar les manifestacions clíniques en cas d'agressió o violència.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 11. Utilitzar el lèxic cientificotècnic relacionat amb els processos patològics.
 • RA 12. Descriure i integrar el procés fisiopatològic de les malalties més prevalents incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA 13. Desenvolupar una visió global i integradora dels principals processos fisiopatològics, incloent els processos crítics, avançats i terminals.
 • RA 14. Conèixer les indicacions i les maniobres de suport vital bàsic.
 • RA 15. Descriure i identificar les manifestacions dels principals trastorns mentals.
 • RA 16. Descriure i identificar les manifestacions clíniques de situacions derivades de violència de gènere.

Altres RA

- Saber interpretar i valorar les dades clíniques bàsiques (signes, símptomes, exploracions complementàries) per orientar els possibles diagnòstics i maneig de les malalties més prevalents.

- Conèixer i entendre les indicacions de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques utilitzades en les malalties més prevalents (incloent els processos crítics, avançats i terminals).

Continguts

 • A- FISIOPATOLOGIA DELS APARELLS I SISTEMES - 39 hores
  • Sistema endocrí (10 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Sistema nerviós (11 hores; professor: Dr. R. Chalela).
  • Sang i òrgans hematopoètics (7 hores; professor: Dr. F. Solsona).
  • Aparell urinari i regulació de fluids i electròlits (7 classes; professor: Dr. F. Solsona).
  • Otorrinolaringologia (2 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Oftalmologia (2 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
 • B- FISIOPATOLOGIA DE FUNCIONS CORPORALS INTEGRADES -8 hores
  • Xoc (1 hora; professor: Dr. F. Solsona).
  • Dislipèmies i arterioesclerosi (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Estat nutricional. Obesitat i aprimament (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Dolor (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Malalties infeccioses (2 hores; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Son i trastorns del son (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).
  • Trastorns respiratoris del son (1 hora; professor: Dr. A. Ferrer).

Metodologies docents

 • A/- Docència de continguts teòrics: combinarà treball autònom dirigit i sessions plenàries presencials.

 • A-1- Treball autònom dirigit pel professors de l'assignatura i que l'estudiantat haurà de preparar previ a les sessions presencials. Serà en forma de:

  a- Classes gravades en vídeo amb el material docent amb el que es fan les presentacions (powerpoints i altres documents).

  b- Articles, documents i vídeos en relació als continguts de l'assignatura.

 • A-2- Sessions plenàries: seran per explicar els temes més complexos, per resoldre dubtes del contingut del treball autònom dirigit i presentar exemples pràctics del contingut teòric. La assistència no es obligatòria, però es recomana assistir-hi.
  Al campus virtual (Moodle) estarà disponible tot el material docent (gravacions, diapositives, articles, etc).
  Cada professor obrirà un chat on es podran fer les consultes o aclariments que necessitin els alumnes.

 • B/- Seminaris. Seran presencials a la Universitat i tindran una dinàmica més interactiva i participativa d'aprenentatge basat en casos, que permetrà aprofundir i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits a les sessions plenàries. El total d'alumnes del curs serà distribuït en 3 grups diferents per permetre una major participació. Es faran 3 seminaris de dues hores de duració per cada un dels grups. Cada un d'aquests 3 seminaris seran dirigits per cada un dels tres professors de l'assignatura. La assistència als mateixos es obligatoria

 • C/- Preparació de presentacions orals (conferències). Cadascun dels 3 grups d'alumnes dels seminaris es distribuiran en 3 subgrups (total 9 subgrups) que hauran de preparar una conferència curta sobre temes relacionats amb els continguts de l'assignatura i que presentaran davant dels altres alumnes del seu subgrup. Cada un dels temes seran tutoritzats pels diferents professors de l'assignatura. Els temes s'assignaran per sorteig el primer dia de classe i la conferència la presentaran al final del curs.