Grau en Infemeria

Metodologia de la investigació

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

6

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Astrid Escrig Piñol

 • Col·laboradora:

  • Sra. Eva Padrosa Sayeras

Competències

Generals:

 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic-tècnics i de qualitat.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA 42. Identificar les etapes del mètode científic i la seva aplicació en infermeria.
 • RA 43. Fonamentar la pràctica clínica en l'evidència científica i utilitzar i avaluar de manera crítica la producció científica, que contribueixi a la millora de la qualitat.
 • RA 44. Descriure les característiques de la investigació quantitativa i qualitativa.
 • RA 45. Descriure les potencialitats i limitacions de cadascuna de les tècniques.
 • RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.
 • RA 48. Llegir articles científics i realitzar una crítica correcta.

Continguts

 • Introducció a la recerca en infermeria
  • El mètode científic en la recerca en salut
  • La importància de la recerca en la pràctica infermera
  • Pràctica basada en l'evidència
  • Tendències d'investigació en l'àmbit de la recerca infermera i salut
  • Cerca bibliogràfica i fonts d'informació
  • Lectura crítica de literatura científica
  • Paradigmes de recerca
  • Comunicació científica
  • Recerca i innovació
 • Introducció a la recerca quantitativa
  • La investigació quantitativa en infermeria i salut
  • Dissenys en investigació quantitativa
  • Mostra: tipus i càlcul de la grandària
  • Variables d'estudi
  • Instruments de mesura i fonts d'informació
  • Procediment per a la recollida de dades
  • Anàlisi de dades quantitatives
  • Criteris ètics i de rigor científic
 • Introducció a la recerca qualitativa
  • La investigació qualitativa en infermeria i salut
  • Dissenys en investigació qualitativa
  • Participants i tipus de mostra
  • Tècniques per a la recol·lecció de dades
  • Anàlisi de dades qualitatives
  • Criteris ètics i de rigor científic

Metodologies docents

 • En aquesta assignatura es combinaran diferents metodologies d'ensenyament i aprenentatge, que es desenvoluparan en sessions plenàries, agrupacions reduïdes participatives (seminaris i tutories acadèmiques) i treball autònom.
 • La plataforma Moodle s'utilitzarà com a mitjà de comunicació i com a font de recursos (lectures recomanades, vídeos, articles de premsa, podcast, etc). En aquest espai també es trobarà tota la planificació de l'assignatura: pla docent, guies, indicacions i treballs, activitats a desenvolupar a l'aula, instruments d'avaluació, etc.
 • Els i les estudiants podran realitzar tutories acadèmiques amb l'equip docent de l'assignatura. Els horaris de les tutories acadèmiques estaran disponibles al Moodle a l'inici de l'assignatura.
 • A continuació es mostren les principals activitats formatives de l'assignatura:
 • Sessions plenàries: 40h (20 sessions)
 • Seminaris: 8h (4 sessions)
 • Treball autònom i tutelat: 102h