Grau en Infemeria

Nutrició i Salut

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Sr. Jordi Sarola Gassiot

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (Normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia;
 • CG1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables;
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles;
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat;
 • CG19. Gaudir d'autonomia i capacitat crítica per a la utilització de les TIC's;

Transversals:

 • CT1. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per a dissenyar solucions (Perspectiva de gènere AQU);

Específiques:

 • CE2.  Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria: Conèixer  l'ús, les indicacions dels productes que prescriu infermeria així com els  relacionats  amb  l'alimentació enteral i parenteral;
 • CE5. Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentaria saludable. Identificar els nutrients i els aliments en els quals es troben. Identificar els problemes nutricionals més prevalents i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades;

Resultats d’aprenentatge

 • RA 4. Conèixer i identificar els nutrients i els aliments en els que es troben;
 • RA 5. Identificar i valorar les necessitats alimentàries de les persones en situació de salut i malaltia;
 • RA 9. Comprendre les mesures terapèutiques i instrumentals;
 • RA 10. Aplicar els coneixements adquirits en situacions de laboratori i resolució de casos;
 • RA 21. Respectar els principis ètics que garanteixin la seguretat, la qualitat i la legalitat;
 • RA 22. Conèixer les característiques terapèutiques dels aliments segons el seu contingut nutricional, així com l'impacte que produeixen sobre la salut de les persones;
 • RA 23. Conèixer les combinacions alimentàries que permeten construir dietes terapèutiques en funció de les diferents patologies, toleràncies, hàbits i preferències;
 • RA 24. Valorar els hàbits i comportaments culturals alimentaris, utilitzant els instruments de valoració existents més adequats a les característiques individuals y/o grupals;
 • RA25. Identificar els diagnòstics i les intervencions infermeres específiques en la cura de les persones amb problemes nutricionals;
 • RA26. Saber fer un us inclusiu i no sexista del llenguatge;

Continguts

 • Mòdul 1. Energia i nutrients.
  • Energia
  • Macronutrients
  • Micronutrients
  • Aigua
  • Fibra alimentària.
 • Mòdul 2. Grups alimentaris i alimentació equilibrada.
  • Llet i derivats.
  • Carn, peix i ous.
  • Fruita i verdura.
  • Cereals, llavors i pseudocereals.
  • Tubercles.
  • Llegums.
  • Greixos i olis.
  • Alimentació equilibrada
 • Mòdul 3. Dietoteràpia.
  • La cuina hospitalària.
  • Malnutrició per excés i per defecte.
  • Desnutrició.
  • Dietoteràpia i prevenció cardiovascular.
  • Dietoteràpia en la prevenció de problemes metabòlics.
  • Dietoteràpia en persones amb immunosupressió.
  • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Mòdul 4. Seminaris pràctics.
  • Seminari 1. Alimentació i cultures.
  • Seminari 2. Dones i alimentació.
  • Seminari 3. Micronutrients i malnutrició.
  • Seminari 4. Integrat Nutrició, demografia, estadística i epidemiologia.

Metodologies docents

 • Es realitzaran classes plenàries, activitats individuals i grupals, fòrums de debat, reflexió i discussió, lectura d'articles acadèmics i casos pràctics.