Grau en Infemeria

Pràcticum Introductori I.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

1r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Raquel Ayuso Margañón

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquenconeixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi. 
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria. 
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional. 
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat. 
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unit o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials 
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions. 

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura. 
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles. 
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural. 
 • RA4. Utilitzar els fonaments, els principis teòrics i els principis metodològics en las situacions reals del tenir cura 
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge. 
 • RA6. Mostrar ser capaç de garantir en tot moment la intimitat, la confidencialitat i el secret professional, sense jutjar a les persones. 
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge. 
 • RA8. Programar activitats i intervencions per protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups. 
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica. 

Continguts

 • La praxis infermera des dels models humanistes i integradors. La identitat infermera. Les funcions infermeres en els diferents nivells d'atenció sanitària. 
 • El pla d'atenció infermera: del plantejament teòric a l'aplicació practica. La valoració i la recollida de dades com a part fonamental del procés de cures. La valoració integral infermera i les necessitats/problemes de salut reals i de risc. 
 • Detecció d'estils de vida saludables i d'hàbits de risc. 
 • Problemes de salut prevalents en adults, infants o adolescents. 
 • El llenguatge infermer. Diagnòstics, resultats i intervencions d'infermeria d'ús habitual en l'entorn de Cures assignat. 
 • Les bases anatomo-fisio-patològiques i epidemiològiques necessàries per a la comprensió dels diferents processos d'emmalaltir. 
 • Característiques específiques del desenvolupament integral, en les etapes del cicle vital. 
 • El procés d'emmalaltir en les diferents fases del cicle vital. Factors i hàbits de risc. Prevenció i manteniment de la salut. 
 • Promoció, prevenció i abordatge infermer en els cuidatges professionals bàsics. 
 • Els cuidatges de comfort, acompanyament i suport. 
 • Preparació al malalt per a les proves d'exploració i de diagnòstics clínic 
 • La seguretat física i emocional de les persones i de l'entorn. 
 • El marc ètic i legal de les cures infermeres. Drets i deures dels malalts en els nostres centres. Codi deontològic infermer en la pràctica assistencial. 
 • La construcció sòcio-cultural de la salut i la malaltia, i les diversitat d'expectatives individuals i grupals, respecte als cuidatges i els auto-cuidatges. 
 • La interculturalitat: sensibilització i individualització de la competència intercultural en l'atenció infermera. 
 • Cultures, seguretat i educació alimentària. 
 • L'ús terapèutics dels aliments i les dietes, i la seguretat alimentària. 
 • Les relacions dins de l'equip intra i interdisciplinari de salut. El rol independent i de col·laboració de la infermera. 

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions del Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un ROL ACTIU fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball continuo .
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant tota la informació necessària pel seguiment de l'assignatura.