Grau en Infemeria

Pràcticum Introductori II.

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

4

Tipus:

Obligatòria

Curs:

2n

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

2n

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Raquel Ayuso Margañón

 • Col·laboradors:

  • Rocio Albuixech
  • Sonia Ayuso
  • Anna Bach
  • Judith Bellver
  • Jordi Fernández
  • Rosa Fernández
  • Marisol Fernández
  • Raquel Fortea
  • Montse López
  • Ariadna Lluva
  • Guillem Novella
  • Rosanna Romani
  • Alejandra Torrado
  • Susana Ubero
  • Mònica Ulloa
  • Jonatan Villegas

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i que es sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • CG3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • CG6. Basar les intervencions d'infermeria en l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • CG7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • CG8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en què viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • CG10. Protegir la Salut i el benestar de les persones, família i grups atesos, garantint la seva seguretat.
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unit o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • CG19. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apressos a situacions de cures de les persones en tots els àmbits de la cura.
 • RA2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.
 • RA3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures infermeres, considerant el gènere i context cultural.
 • RA4. Utilitzar els fonaments, els principis teòrics i els principis metodològics en las situacions reals del tenir cura
 • RA5. Mostrar habilitats comunicatives, estimulatives i terapèutiques que requereixen les diverses situacions de cuidatge.
 • RA6. Mostrar ser capaç de garantir en tot moment la intimitat, la confidencialitat i el secret professional, sense jutjar a les persones.
 • RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica del cuidatge.
 • RA8. Programar activitats i intervencions per protegir la salut i el benestar de les persones, famílies o grups.
 • RA9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

Continguts

 • Els continguts específics vindran determinats fonamentalment per les assignatures teòriques i teòric pràctiques que s'hagin realitzat abans de l'estada pràctica. Estaran influenciats també pel Centre de destí, per l'assignació del servei o departament, i per la tutor/a clínica i/o tutor/a acadèmica.
 • Cal destacar, que més enllà de les assignacions, per a que els/les estudiants siguin capaços d'integrar les coneixements, habilitats i actituds apresses, i també les experiències vivencials acumulades, serà determinant l'aprofitament dels Seminaris i espais tutorials, individuals i grupals, així com l'autoexigència de l'auto-formació.
 • Són continguts rellevants en aquesta assignatura:
  • La praxis infermera des dels models humanistes i integradors. Les funcions infermeres en els diferents nivells d'atenció sanitària.
  • El llenguatge infermer. Diagnòstics, resultats i intervencions d'infermeria d'ús habitual en l'entorn de Cures assignat.
  • Les relacions dins de l'equip intra i interdisciplinari de salut. El rol independent i de col·laboració de la infermera.
  • El procés d'emmalaltir en les diferents fases del cicle vital. Factors i hàbits de risc. Prevenció i manteniment de la salut. Detecció de situacions de risc per pluripatologia o polimedicació. Eines d'exploració i de diagnòstics clínic.
  • La valoració integral infermera i les necessitats/problemes de salut reals i de risc.
  • Problemes de salut prevalents en adults, infants o adolescents. Promoció, prevenció i abordatge infermer en els cuidatges professionals bàsics. Detecció d'estils de vida saludables i d'hàbits de risc.
  • Les bases anatomo-fisiològiques-patològiques i epidemiològiques necessàries per a la comprensió dels diferents processos d'emmalaltir.
  • El marc ètic i legal de les cures infermeres. Drets i deures dels malalts en els nostres centres. Codi deontològic infermer en la pràctica assistencial.
  • Característiques específiques del desenvolupament integral, en les etapes del cicle vital.
  • Els cuidatges de confort, acompanyament i suport.
  • La seguretat física i emocional de les persones i de l'entorn.
  • La gestió des fàrmacs. Indicadors de seguretat i d'incidències.
  • La interculturalitat: sensibilització i individualització de la competència intercultural en l'atenció infermera.
  • Cultures, seguretat i educació alimentària.
  • L'ús terapèutics dels aliments i les dietes, i la seguretat alimentària.
  • El pla d'atenció infermera: del plantejament teòric a la aplicació pràctica. La valoració i la recollida de dades com a part fonamental del procés de cures.

Metodologies docents

 • Seguint les orientacions de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) els estudis universitaris han de seguir un model centrat en l'estudiant i en l'aprenentatge de competències. Això implica que l'estudiant ha d'assumir un ROL ACTIU fent construcció del seu propi coneixement a través d'una actitud crítica, reflexiva, autònoma i de treball continuo tutelat. A més del/la titular de l'assignatura, els estudiants disposaren d'una tutora acadèmica i una tutora clínica amb l'objectiu d'acompanyar el procés d'aprenentatge i ajudar a fer una immersió en els Centres reals de pràctiques que faciliti l'adquisició de les competències infermeres d'aquesta assignatura.
 • A través de la plataforma Moodle es posarà a l'abast de l'estudiant la informació necessària pel seguiment i l'avaluació de l'assignatura.
  Les metodologies utilitzades s'enumeren a continuació:
  • MD4. Treball Individual
  • MD6. Tutories en grup o individuals
  • MD9. Pràctica formativa tutelada
  • MD13. Lectura Crítica
  • MD14. Estudi de Casos