Grau en Infemeria

Cooperació internacional

← Tornar

Informació general

Titulació:

Grau en Infermeria

Crèdits ECTS:

5

Tipus:

Obligatòria

Curs:

3r

Llengua d’impartició:

Castellà / Català

Trimestre:

3r

Professorat

 • Titular:

  • Dra. Mercè Rocaspana Moncayo

 • Col·laboradors:

  • Sra. Gemma Garreta i Parés

Competències

Bàsiques i generals:

 • CB2. Aplicar coneixements al treball de forma professional i tenir les competències que es demostren a través de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes
 • CB3. Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes de caire social, científic o ètic.
 • CB4. Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic ja sigui especialitzat como no especialitzat
 • CG1. Dispensar atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut
 • CG4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, en un context social i multicultural
 • CG6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i els medis disponibles
 • CG10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups socials, garantint la seva seguretat
 • CG13. Conèixer els principis de finançament sanitari i utilitzar els recursos adequadament
 • CG15. Treballar amb l'equip de professionals en la que s'estructuren de forma uni, multi i inter-disciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CG16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CG17. Realitzar cures d'infermeria basat en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multi-professional, la integració de processos i la continuïtat assistencial

Transversals:

 • CT3. Mostrar habilitats per adquirir nous coneixements i compartir-los a través de la docència
 • CT4. Mostrar sentit de compromís, respecte, honestedat i seguretat
 • habilitats comunicatives (orals i escrites), així com llenguatge corporal
 • CT6. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó sexe i gènere, per dissenyar solucions

Específiques:

 • CE2 Conèixer l'ús i indicació de productes sanitaris
 • CE3 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, ús i indicació i mecanismes d'acció.
 • CE4 Utilització e medicaments, avaluant els beneficis esperats, els riscs i efectes derivats de la seva administració
 • CE5 Conèixer i valorar necessitats nutricionals de les persones
 • CE7 Conèixer processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia
 • CE8 Identificar respostes psicosocials de les persones envers diferents situacions de salut
 • CE10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere.
 • CE15 Dirigir, avaluar i dispensar cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat
 • CE16 Aplicar mètodes per identificar problemes de salut d'una comunitat. Analitzar dades estadístiques d'estudis poblacionals. Promoure la participació de les persones i comunitats en els processos de salut i malaltia.
 • CE18 Identificar característiques d eles dones en els etapes del cicle reproductiu. Aplicar cures generals durant el procés de maternitat
 • CE19 Identificar característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència. Conèixer els problemes de salut més freqüents. Analitzar les dades de valoració dels nens. Seleccionar intervencions dirigides al nen sa i malalt i proporcionar educació per a la salut.
 • CE24 Conèixer els problemes de salut mental mes rellevants en les diferents etapes e la vida.

Resultats d’aprenentatge

 • RA1. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • RA2. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles
 • RA3. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • RA4. Conèixer els principals grups de fàrmacs, els principis d'autorització, ús i indicació i el mecanisme d'acció.
 • RA5. Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 • RA6. Conèixer els processos fisio- patològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 • RA7. Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar-los ajuda .
 • RA8. Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d' Atenció Primària de salut.
 • RA9. Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat
 • RA10. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups
 • RA11. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • RA12. Identificar la diversitat de pràctiques de salut en relació a la diversitat de contextos culturals.
 • RA13. Conèixer els principals actors de l'ajuda humanitària i la cooperació, el seus principis d'acció, mecanismes i finançament.

Continguts

 • 1. Introducció a la Salut Internacional 
  • 1.1. Definició de conceptes
  • 1.2. Geografia mèdica. Determinants de la salut.
  • 1.4. Vigilància epidemiològica
  • 1.5. Actors de la cooperació i ajuda humanitària.
 • 2. Principals problemes de salut i estratègies d`intervenció
  • 2.1. Programa ampliat de Immunització
  • 2.2. Desnutrició i Programes materno-infantils .
  • 2.3. Epidèmies
  • 2.4. Emergències humanitàries
 • 3. Malaltes tropicals, importades o d'alta prevalença .
  • 3.1. Malalties transmeses per vectors 
  • 3.2. Malalties relacionades amb l'aigua i els aliments.
 • 4. La Salut Internacional 
  • 4.1 Malalties emergents i alertes sanitàries
  • 4.2. Salut del viatger 

Metodologies docents

 • Metodologia expositiva facilitant sempre la participació activa dels alumne.
 • Aprenentatge significatiu de l'alumnat centrat en expectatives i necessitats teòriques, actitudinals i amb visió professional.
 • Interacció de l'alumnat en el seu propi aprenentatge i de la resta de companys/es, mitjançant diverses tècniques (activitats individuals, activitats grupals, presentacions).
 • Docents com a facilitadors de l'aprenentatge.

MD1 Sessions expositives amb participació activa de l'alumnat.
MD2 Demostració dirigida al laboratori.
MD3 Estudi de casos
MD4 Exagètica de lectures recomanades actuals.
MD4 Discussions.
MD3 Aprenentatge cooperatiu a través del treball grupal.
MD4 Treball autònom
MD5 Presentacions de temes per part dels estudiants
MD6 Tutories presencials.

Activitats formatives

AF1 Sessions expositives.
AF2 Pràctiques al laboratori.
AF3 Seminaris
AF4 Tutories individuals /grupals.
AF5 Treball individual
AF6 Treball grupal.
AF7 Presentacions
AF8 Lectura crítica autònoma.